Upozornenie Súbory cookie nám pomáhajú prispôsobiť služby EngiSupport pre vaše potreby, a niektoré sú potrebné na to, aby naša webová stránka fungovala. Súbory cookie nám tiež umožňujú zobrazovať vám prispôsobené ponuky a reklamy, a to tak na našej webovej stránke, ako aj mimo nej. Samozrejme, máte nad nimi kontrolu. Súbory cookie môžete kedykoľvek spravovať. OK

Hľadať podľa parametrov

Individuálny projekt

Potrebujete pomôcť pri prácach, ktoré nie su vo Vašom odbore alebo mate nevedomosť ako na to? Chcete rýchlu a hlavne lacnú odbornú pomoc?


Naše služby ponúkame v rámci celej Slovenskej republiky. Kontaktujte nás a my Vás navštívime do 24h.

alebo

Vyriešte Váš problém hneď, rýchlo tu a teraz.

Sme vysokokvalitný tím projektových manažérov, inžinierov, projektantov a architektov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti stavebníctva, navrhovania a výstavby občianskej vybavenosti..

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

INFO

Výsledkom štúdie sú výkresy a vizualizácie exteriéru. Cena platí pre novostavby a obsahuje maximálne dve alternatívy riešenia. Pre začiatok prác na projekte je potrebný výškopis a polohopis pozemku so zakreslením inžinierských sietí a susedných budov

.

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

INFO

Projektová dokumentácia stavby (projekt stavby), ktorú stavebník predkladá na stavebné konanie, obsahuje podľa druhu a účelu stavby najmä:

Sprievodnú správu, Súhrnnú technickú správu, Celkovú situáciu stavby (zastavovací plán), Vytyčovacie výkresy, Stavebné výkresy stavby, Statické posúdenie stavby, návrh úpravy okolia stavby, umiestnenie strojov a zariadení, projekt organizácie výstavby a iné správy a posudky.


MÁM ZÁUJEM O VYBAVENIE STAVEBNÉHO POVOLENIA - ROZHODNUTIA

INFO

Vybavenie stavebného povolenia je súčasťou prípravy stavby rodinného domu spolu s vypracovaním projektovej dokumentácie. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podávame na príslušnom stavebnom úrade (je súčasťou miestneho úradu), a to vo forme vyplnenej žiadosti spolu s ďalšími prikladanými dokumentmi.

Stavebník môže vybavením stavebného povolenia poveriť aj „kontraktora“ (oprávnenú osobu), ktorá za neho vybaví všetky náležitosti súvisiace s prípravou, projektovaním aj realizáciou stavby.

MÁM ZÁUJEM O VYBAVENIE ÚZEMNÉHO POVOLENIA - ROZHODNUTIA

INFO

Stavbu rodinného domu alebo inej stavby možno umiestniť a dotknuté územie využiť len na základe územného rozhodnutia, ktoré sa vydáva po predchádzajúcom územnom konaní. Účastníkom územného konania je navrhovateľ a inštitúcie a občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám vrátane susedných pozemkov a stavieb môžu byť stavbou dotknuté.

Dôležité je prispôsobiť stavbu okolitej zástavbe a podmienkam v platnej územno-plánovacej dokumentácii. Stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, ak sa neobmedzí užívanie susedného pozemku na určený účel. Vzdialenosť medzi domami nesmie byť menšia ako 7 m. Vzdialenosť domov od hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m. V stiesnených podmienkach sa môže vzdialenosť medzi domami znížiť na 4 m, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností.

Územné a stavebné konanie je možné zlúčiť v prípade, ak podmienky umiestnenia stavby sú jednoznačné vzhľadom na pomery v území. Jednoducho povedané, že idete stavať na pozemku, ktorý je v územnom pláne obce (zóny) schválený na individuálnu bytovú výstavbu.


REALIZAČNÝ PROJEKT

INFO

Realizačný projekt obsahuje podrobnú projektovú dokumentáciu, na základe ktorej je možné vytvoriť rozpočet na stavbu aj ju zrealizovať. Pokiaľ máte záujem o interiér od nás, je vhodné robiť realizačný projekt stavby po projekte interiéru.


AUTORSKÝ DOZOR NA STAVBE

INFO

Autorský dozor počas realizácie stavby.

MÁM ZÁUJEM O VYBAVENIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA

INFO

Je to proces, ktorým sa budova oficiálne uvedie „do života“, rozhodne sa o tom, že stavbu je možné užívať. Prebieha po ukončení všetkých realizačných prác. Týmto procesom sa zabezpečuje ochrana verejných záujmov a práv účastníkov konania z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a hlavne bezpečnosti a ochrany zdravia budúcich užívateľov, či požiarnej ochrany. Kolaudačné rozhodnutie je nevyhnutné pre začatie užívania každej realizovanej stavby alebo jej rekonštrukcie, prestavby, prístavby či nadstavby, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie.