Hľadať podľa parametrov

Individuálny projekt

Potrebujete pomôcť pri prácach, ktoré nie su vo Vašom odbore alebo mate nevedomosť ako na to? Chcete rýchlu a hlavne lacnú odbornú pomoc?


Naše služby ponúkame v rámci celej Slovenskej republiky. Kontaktujte nás a my Vás navštívime do 24h.

alebo

Vyriešte Váš problém hneď, rýchlo tu a teraz.

Sme vysokokvalitný tím projektových manažérov, inžinierov, projektantov a architektov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti stavebníctva, navrhovania a výstavby občianskej vybavenosti..

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

CENA 790,-

INFO

Výsledkom štúdie sú výkresy a vizualizácie exteriéru. Cena platí pre novostavby a obsahuje maximálne dve alternatívy riešenia. Pre začiatok prác na projekte je potrebný výškopis a polohopis pozemku so zakreslením inžinierských sietí a susedných budov

.

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

CENA 1890,-

INFO

Projektová dokumentácia stavby (projekt stavby), ktorú stavebník predkladá na stavebné konanie, obsahuje podľa druhu a účelu stavby najmä:

Sprievodnú správu, Súhrnnú technickú správu, Celkovú situáciu stavby (zastavovací plán), Vytyčovacie výkresy, Stavebné výkresy stavby, Statické posúdenie stavby, návrh úpravy okolia stavby, umiestnenie strojov a zariadení, projekt organizácie výstavby a iné správy a posudky.


MÁM ZÁUJEM O VYBAVENIE STAVEBNÉHO POVOLENIA - ROZHODNUTIA

CENA 390,-

INFO

Vybavenie stavebného povolenia je súčasťou prípravy stavby rodinného domu spolu s vypracovaním projektovej dokumentácie. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podávame na príslušnom stavebnom úrade (je súčasťou miestneho úradu), a to vo forme vyplnenej žiadosti spolu s ďalšími prikladanými dokumentmi.

Stavebník môže vybavením stavebného povolenia poveriť aj „kontraktora“ (oprávnenú osobu), ktorá za neho vybaví všetky náležitosti súvisiace s prípravou, projektovaním aj realizáciou stavby.

MÁM ZÁUJEM O VYBAVENIE ÚZEMNÉHO POVOLENIA - ROZHODNUTIA

CENA 350,-

INFO

Stavbu rodinného domu alebo inej stavby možno umiestniť a dotknuté územie využiť len na základe územného rozhodnutia, ktoré sa vydáva po predchádzajúcom územnom konaní. Účastníkom územného konania je navrhovateľ a inštitúcie a občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám vrátane susedných pozemkov a stavieb môžu byť stavbou dotknuté.

Dôležité je prispôsobiť stavbu okolitej zástavbe a podmienkam v platnej územno-plánovacej dokumentácii. Stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, ak sa neobmedzí užívanie susedného pozemku na určený účel. Vzdialenosť medzi domami nesmie byť menšia ako 7 m. Vzdialenosť domov od hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m. V stiesnených podmienkach sa môže vzdialenosť medzi domami znížiť na 4 m, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností.

Územné a stavebné konanie je možné zlúčiť v prípade, ak podmienky umiestnenia stavby sú jednoznačné vzhľadom na pomery v území. Jednoducho povedané, že idete stavať na pozemku, ktorý je v územnom pláne obce (zóny) schválený na individuálnu bytovú výstavbu.


REALIZAČNÝ PROJEKT

CENA 1190,-

INFO

Realizačný projekt obsahuje podrobnú projektovú dokumentáciu, na základe ktorej je možné vytvoriť rozpočet na stavbu aj ju zrealizovať. Pokiaľ máte záujem o interiér od nás, je vhodné robiť realizačný projekt stavby po projekte interiéru.


AUTORSKÝ DOZOR NA STAVBE

CENA 790,-

INFO

Autorský dozor počas realizácie stavby.

MÁM ZÁUJEM O VYBAVENIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA

CENA 290,-

INFO

Je to proces, ktorým sa budova oficiálne uvedie „do života“, rozhodne sa o tom, že stavbu je možné užívať. Prebieha po ukončení všetkých realizačných prác. Týmto procesom sa zabezpečuje ochrana verejných záujmov a práv účastníkov konania z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a hlavne bezpečnosti a ochrany zdravia budúcich užívateľov, či požiarnej ochrany. Kolaudačné rozhodnutie je nevyhnutné pre začatie užívania každej realizovanej stavby alebo jej rekonštrukcie, prestavby, prístavby či nadstavby, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie.