Upozornenie Súbory cookie nám pomáhajú prispôsobiť služby EngiSupport pre vaše potreby, a niektoré sú potrebné na to, aby naša webová stránka fungovala. Súbory cookie nám tiež umožňujú zobrazovať vám prispôsobené ponuky a reklamy, a to tak na našej webovej stránke, ako aj mimo nej. Samozrejme, máte nad nimi kontrolu. Súbory cookie môžete kedykoľvek spravovať. OK

Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenie

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Kupujúceho a spoločnosti BAKAY s.r.o. so sídlom +Soltesovej 403/15, 01001 Žilina, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel : Sro, Vložka číslo: 20284/L, IČO: 44027206 , tel. +421 948 882 609, e-mail: info.sk@engisupport.com, webové sídlo: www.engisupport.sk, (ďalej len „Predávajúci“) a sú platné pre celé územie Slovenskej republiky.

1.2 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné pre predaj tovaru fyzickým osobám - spotrebiteľom a pre predaj tovaru podnikateľom a právnickým osobám (ďalej len „Kupujúci“)

1.2.1 pre kúpu projektovej dokumentácie rodinných domov a iných stavieb,

1.2.2 pre kúpu katalógov

1.3 Projektová dokumentácia je určená pre územné konanie, pre stavebné konanie a pre realizáciu stavby. Vyobrazenie domu v katalógu (vizualizácia) je lustračné a nemusí presne zodpovedať zhotovenej stavbe podľa projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia nezahŕňa zariaďovacie predmety a hnuteľné veci umiestnené vo vizualizácii. Predávajúci si vyhradzuje právo na drobné dispozičné a technické úpravy v realizačných projektoch oproti návrhom uvedeným na webovom sídle a v tlačenom katalógu, pričom zostane zachovaná koncepcia návrhu.

1.4 Projektová dokumentácia je vyhotovená tak, aby mohla byť použitá v stavebnom konaní ako príloha k žiadosti o vydanie stavebného povolenia a na realizáciu stavby podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon).

1.5 Projektovú dokumentáciu rodinného domu tvorí:

a) Projekt architektonicko – stavebného riešenia, ktorý obsahuje: súhrnnú technickú správu, výkresy : Základy, pôdorysy, rez, krov, pohľady, detaily,

výpisy podláh, okien, dverí, murovacích tvárnic, strešnej krytiny.

b) Projekt požiarno-bezpečnostného riešenia, ktorý obsahuje: technickú správu a výkresy

c) Projekt statiky obsahuje: technickú správu, statický výpočet, výkresy skladby stropov, výkresy výstuže a tvaru stropných dosiek, vencov, prekladov a schodíšť a výkaz materiálu.

d) Projekt vykurovania obsahuje: technickú správu, výpočet spotreby energie na vykurovanie, výkresy rozvodov kúrenia, schému zapojenia, umiestnenie, dimenzie vykurovacích telies a výkaz materiálu.

e) Projekt zdravotechnickej inštalácie obsahuje: Technickú správu, výkresy rozvodov vnútorného vodovodu, vnútornej domovej kanalizácie, domového plynovodu a výkaz materiálu.

f) Projekt elektroinštalácie obsahuje: Technickú správu, rozvody zásuvkovej a svetelnej elektroinštalácie, slaboprúdové rozvody, schému rozvádzačov, bleskozvod a výkaz materiálu.

g) Položkový rozpočet a výkaz výmer. Položkový rozpočet , ktorý je v prípade objednávky kompletného typového projektu zdarma, je podrobný v časti „Architektúra“ a „Statika“ a aproximatívny v jednotlivých profesiách.

1.6 Typová projektová dokumentácia neobsahuje konkrétne riešenie osadenia do okolitej zástavby a napojenie na komunikáciu a na inžinierske siete. Projektová dokumentácia pri zakladaní stavby zohľadňuje štandardné geologické prostredie. (únosnosť v základovej škáre min.0.25 MPa a ustálená hladina spodnej vody je pod úrovňou základov) a nerieši prítomnosť radónu. Projektová dokumentácia je vhodná na výstavbu mimo pamiatkových zón.

1.7 Každý projekt domu je viazaný na konkrétne parcelné číslo stavebného pozemku.

1.8 Podľa jedného zakúpeného projektu je možné postaviť len jeden dom.

1.9 Projektová dokumentácia je určená na výstavbu na mieste určenom v objednávke, osobitne jedného spotrebiteľa. Projektovú dokumentáciu nie je možné použiť iným spotrebiteľom ani na výstavbu na inom mieste ako je uvedené v objednávke.

1.10 Rozpočtové náklady uvádzané v katalógu sú informatívne, závislé na druhu a cenách materiálov a cien realizačných firiem v danom čase a období.

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1 K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný tovar dochádza na základe záväznej objednávky Kupujúceho, zaplatením zálohy a písomným prijatím záväznej objednávky zo strany Predávajúceho. Súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Všeobecné obchodné podmienky.

2.2 Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je objednávka Kupujúceho adresovaná Predávajúcemu. Objednaním tovaru vznikne Kupujúcemu povinnosť zaplatiť kúpnu cenu tovaru.

2.3 Tovar podľa bodu 1.2 je možné objednať:

2.3.1 cez internet prostredníctvom on-line formulára na webovom sídle: www.engisupport.sk, kedy je potrebné presne a správne vyplniť všetky potrebné údaje (hlavne telefonický a e-mailový kontakt) a vyplnený objednávkový formulár odoslať.

V prípade akéhokoľvek problému pri vyplňovaní formulára je možné využiť telefonickú linku Predávajúceho: +421 948 882 609, alebo e-mail info.sk@engisupport.com.

Vo všetkých prípadoch pre tovar podľa bodu 1.2.1 bude objednávka akceptovaná až po uhradení zálohy za tovar (pre urýchlenie procesu vybavenia objednávky je možné ústrižok poštovej poukážky zaslať e-mailom alebo faxom), teda dňom prijatia platby zálohy na účet Predávajúceho, alebo dňom prijatia platby v hotovosti.

2.4 Odoslaním záväznej objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a prejavil súhlas s kompletným znením týchto VOP a všetkých ich súčastí platných v okamihu prevedenia objednávky. Na tieto VOP je Kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť, rovnako aj s cenou objednaných tovarov a k súhlasu s nimi pristupuje zaškrtnutím políčka „Súhlasím s obchodnými podmienkami“.

2.5 Odoslaním objednávky sa Kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tento tovar dohodnutú cenu.

2.6 Po prijatí objednávky a prijatí zálohy za tovar (podľa bodu 1.2.1) potvrdí Predávajúci do 48 hodín e-mailom Kupujúcemu prijatie objednávky a zálohovej platby a zároveň mu oznámi predpokladaný termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!

3. Kúpna cena a platobné podmienky

3.1 Celková kúpna cena tovaru - jednotlivých typových projektových dokumentácií, doplnkových projektov a katalógov je uvedená v aktuálnej ponuke na webovom sídle Predávajúceho, v katalógu , v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro. Ak nie je uvedené inak, cena tovaru bude účtovaná podľa cenníka platného v deň objednania tovaru.

3.2 Pri objednaní tovaru - typovej projektovej dokumentácie rodinného domu je nutná pred odoslaním tovaru úhrada preddavku/zálohy vo výške aktuálnej ceny uvedenej na webovom sídle Predávajúceho www.engisupport.sk s tým, že platbu zálohy je možné realizovať po odoslaní objednávky :

3.2.1 prevodom cez internet banking (číslo účtu – IBAN : SK66 8330 0000 0020 0072 9538)

3.2.2 platobnými systémami bánk (Paypal a pod. )

3.2.3 platbou poštovou poukážkou ( vzor vyplnenia poštovej poukážky ; variabilný symbol: 990000)

3.2.4 pri osobnej objednávke v hotovosti alebo platobnými kartami (VISA, Maestro, MasterCard, a pod.)

3.3 Bez zaplatenej zálohy nie je objednávka platná.

3.4 Celková kúpna cena tovaru zahŕňa všetky náklady Predávajúceho súvisiace s vyhotovením projektovej dokumentácie. V cene nie sú zahrnuté dodatočné zmeny na projektovej dokumentácii podľa želania Kupujúceho. Zmenu projektovej dokumentácie je možné dohodnúť na základe osobitnej písomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

3.5 V celkovej cene tovaru podľa bodu 1.2.1. sú zahrnuté náklady na dodanie tovaru – poštovné a balné. V celkovej cene tovaru podľa bodu 1.2.2. nie sú zahrnuté náklady na dodanie tovaru – poštovné a balné.

3.6 Daňový doklad (faktúru) posiela Predávajúci Kupujúcemu spolu s tovarom.

4. Dodacie podmienky

4.1 Termínom dodania tovaru sa rozumie termín odoslania tovaru na prepravu Kupujúcemu. Termín expresnej alebo superexpresnej dodávky platí od doby riadneho objednania a uhradenia zálohy za tovar, po deň určený pošte na prepravu alebo deň osobného prevzatia tovaru. Možnosť

expresnej alebo superexpresnej dodávky tovaru sa doporučuje z kapacitných dôvodov vopred telefonicky preveriť. Príplatky za expresnú alebo superexpresnú dodávku tovaru budú zúčtované v konečnej faktúre.

Na tovar - projekty označené ako NOVINKY sú dodacie lehoty 6 týždňov.

4.2 Termíny dodania a ceny tovaru, príplatky a zálohy (termín má každý dom uvedený na stránke katalógu) :

- Štandardný typový projekt rodinného domu – záloha 150,- EUR

- Typový projekt rodinného domu "Špeciál" - termín dodania je 6 týždňov - záloha 150,- EUR - Štandardný typový projekt rodinného domu z archívu - termín dodania je 12 týždňov – záloha 50% z aktuálneho cenníka projektov z archívu.

- Typový projekt rodinného domu, ktorý nemá energetickú náročnosť – globálny ukazovateľ A0, ponúkame dopracovanie projektu do štandardu globálneho ukazovateľa A0 energetickej náročnosti v rozsahu uvedenom v aktuálnom katalógu v čase kúpy katalógu – termín dodania je 5 týždňov, príplatok 550,- EUR - záloha z projektu s príplatkom je 50% z celkovej ceny.

- Projekt rodinného domu v prevedení Inteligentný dom v rozsahu uvedenom v aktuálnom katalógu v čase kúpy katalógu – termín dodania je 4 týždne, príplatok 575,- EUR – záloha 150,- EUR.

- Pri samostatne objednaných projektoch doplnkových stavieb je termín dodania ako pri štandardných projektoch a sú bez záloh.

- Pri energetickom certifikáte na rodinný dom, ktorý je v ponuke aktuálneho katalógu je termín dodania individuálny podľa dodaných podkladov a záloha je 100,- EUR,

- Pri energetickom certifikáte na rodinný dom, ktorý nie je v ponuke aktuálneho katalógu, je termín dodania individuálny podľa dodaných podkladov a záloha je 350,- EUR

- V prípade zmeny projektu a požiadavke na prepočet teplotechnického hodnotenia stavby je termín dodania individuálny podľa dodaných podkladov a cena za nový prepočet je 100,00 EUR, ktorú je potrebné uhradiť vopred.

- - Individuálny projekt – termín dodania od 4 týždňov a v cene podľa aktuálneho cenníka na web stránke pre tých, ktorí si nevybrali zo širokej ponuky typových projektov rodinných domov EngiSupport. Pre získanie viac informácii je potrebné napísať na e-mail: info.sk@engisupport.com. Termíny sú podľa voľných kapacít v projekcii Predávajúceho. Prvé dve hodiny konzultácie sú zdarma.

4.3 Možnosti dodania a doobjednania tovaru:

4.3.1 Pri objednávkach projektov rodinných domov Predávajúci dodá kompletnú projektovú dokumentáciu v šiestich vyhotoveniach (paré) len v listinnej podobe (3 paré projektu na stavebné povolenie v mierke 1:100 a 3 paré realizačného projektu v mierke 1:50). Spolu 6 paré. Kupujúci si môže doobjednať maximálne jedno paré projektu na stavebné povolenie v cene 15,- EUR a maximálne jedno paré realizačného projektu v cene 30,- EUR.

4.4 Termín dodania projektových štúdií rodinných domov a katalógov je do 5-7 dní na dobierku a bez záloh, pri platbe vopred na účet Predávajúceho sú zasielané na sprievodku bez poštovného.

4.5 Termín dodania tovaru sa počíta odo dňa prijatia objednávky a prijatia zálohy od Kupujúceho Predávajúcim. So stavom objednávky sa môže Kupujúci zoznámiť prostredníctvom bezplatnej linky Predávajúceho +421 948 882 609 alebo dotazom na e-mail: info.sk@engisupport.com . Zjednaný termín odovzdania tovaru môže Predávajúci jednostranne predĺžiť pri vzniku nepredvídateľnej a neodvrátiteľnej prekážky (vis maior; štrajky, alebo výluky znemožňujúce alebo výrazne obmedzujúce dopravu tovaru, poškodenie, zničenie v dôsledku potopy, požiaru, mrazu, alebo protiprávnej činnosti tretej osoby, krádež tovaru) . V prípade predĺženia termínu dodania tovaru podľa predchádzajúcej vety sa nejedná o porušenie povinností Predávajúceho a Predávajúci nie je v oneskorení s odovzdaním tovaru.

4.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru Kupujúcemu zavinené prepravcom/poštou. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom/poštou zodpovedá v plnom rozsahu prepravca/pošta. Takéto prípady rieši Predávajúci dodaním nového tovaru Kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom/poštou.

5. Stornovanie objednávky a odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1 Kupujúci môže stornovať objednávku do 24 hodín od objednania tovaru.

5.2 Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.

5.3 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže odstúpiť od kúpnej zmluvy o kúpe tovaru uvedeného v bode 1.2.2. aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Náklady vrátenia tovaru znáša Kupujúci.

5.4 Kupujúci nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru uvedeného v bode 1.2.1. nakoľko projektová dokumentácia je tovar vyrobený na mieru určený osobitne pre jedného spotrebiteľa – Kupujúceho pre výstavbu na vopred určenom pozemku , podľa §7, bodu 6, odst.c, zákona č. 102/2014 .

5.5 V prípade, že Kupujúci trvá na odstúpení od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru uvedeného v bode 1.2.1 pred prevzatím tovaru, obdrží od Predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 150,- EUR, ako kompenzáciu za vykonané plánografické práce.

5.6 V prípade, ak si Kupujúci bez právne relevantného dôvodu neprevezme objednaný tovar uvedený v bode 1.2.1 do 30 dní od dohodnutého termínu dodania tovaru a nedá písomné zrušenie objednávky, považuje sa objednávka za stornovanú.

V prípade stornovania a znovuobjednania toho istého tovaru podľa bodu 1.2.1 rovnakým Kupujúcim alebo na ten istý pozemok, Kupujúci nemá nárok na akciové zľavy v trvaní 24 mesiacov.

5.7 Formulár na odstúpenie od zmluvy je dostupný na webovom sídle Predávajúceho: www.engisupport.sk

6. Zľavy a akcie

6.1 Predávajúci si vyhradzuje právo uskutočňovať rôzne akčné zľavy a tieto budú uvádzané vždy na webovom sídle Predávajúceho: www.engisupport.sk,

príp. v tlačených médiách a budú platné iba po dobu uvedenú v týchto médiách. Akčné zľavové ceny budú platné, pokiaľ v tomto termíne bude projektová dokumentácia objednaná a bude uhradená celá záloha za tovar.

6.2 Pri akčných zľavách nie je možné si uplatniť žiadne ostatné zľavy.

7. Záruky a reklamácie

7.1 Predávajúci zodpovedá za to, že projektová dokumentácia je vypracovaná v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).

7.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Ako záručný list slúži účtovný doklad (faktúra a doklad o zaplatení).

7.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru, (alebo jeho častí) spôsobené používaním. V prípade, že sa Kupujúcemu zničia výkresy, má možnosť si ich objednať samostatne po zadaní zákazníckeho čísla Kupujúceho a čísla výkresu v symbolickej cene 1,- EUR za každý výkres (max. do počtu 3 ks) + poštovné, alebo si môže doobjednať 1 celé paré po zadaní zákazníckeho čísla Kupujúceho v cene viď. článok 4, bod 4.3.1 týchto VOP + poštovné .

7.4 Kupujúci je povinný tovar dodaný Predávajúcim skontrolovať bez zbytočného odkladu a o zistených chybách informovať Predávajúceho. Pri chýbajúcich častiach tovaru ( chýbajúce paré, alebo chýbajúca niektorá časť projektovej dokumentácie) je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho do 3 dní od prevzatia tovaru, pri zistených vadách prevedenia samotnej projektovej dokumentácie je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho najneskôr do konca záručnej doby.

7.5 Vady projektovej dokumentácie je Kupujúci povinný oznámiť písomným oznámením. Riadne oznámenie vád musí obsahovať dostatočný popis vady, označenie časti tovaru, na ktorej sa vada nachádza. Oznámenie vád musí byť v lehote uvedenej v tomto článku preukázateľne doručené Predávajúcemu. O reklamácii bude rozhodnuté do 15 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie Predávajúcemu, v prípade nutnosti odborného posúdenia najneskôr do 30-tich dní odo dňa uplatnenia a obdržania reklamácie. O výsledku reklamácie bude Kupujúci vyrozumený písomne doporučeným listom. Nárok na odstránenie vady diela bude v primeranej lehote.

7.6 K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení a dodaní tovaru, ktorého chyby sú reklamované.

7.7 Reklamácia sa nevzťahuje na zásahy do projektovej dokumentácie vyvolané úpravou Legislatívy po termíne odovzdania tovaru.

8. Autorské práva - Licencia

8.1 Projektová dokumentácia je vyjadrením architektonického diela, ktoré je chránené autorským právom. Predávajúci je nositeľom autorských práv k architektonickým dielam uverejneným v ponukovom Katalógu projektových riešení.

Kúpna zmluva je zároveň licenčnou zmluvou, ktorá Kupujúceho oprávňuje na použitie architektonického diela. Kupujúci nemá právo udeliť súhlas na použitie architektonického diela tretej osobe ani previesť práva z tejto zmluvy na tretiu osobu. Práva udelené touto zmluvou sa vzťahujú len na osobu Kupujúceho, neprechádzajú na právneho nástupcu Kupujúceho a nemôžu byť prevedené na inú osobu bez písomného súhlasu Predávajúceho. Licencia je nevýhradná. Právo Predávajúceho použiť dielo spôsobom, na ktorý nevýhradnú licenciu udelil nie je dotknuté, a takisto nie je dotknuté právo Predávajúceho udeliť licenciu tretej osobe. Zmeny architektonického diela je možné vykonať iba s vopred písomne udeleným súhlasom Zhotoviteľa. Licencia podľa tejto zmluvy sa udeľuje na dobu do kolaudácie stavby postavenej na základe projektovej dokumentácie. Práva nadobúdateľa ani iného vlastníka stavby tým nie sú dotknuté. Vlastník alebo iný užívateľ stavby, ktorá je vyjadrením architektonického diela, môže vykonávať na stavbe bez súhlasu autora len také stavebné úpravy a udržiavacie práce, ktoré sú nevyhnutné na jej udržanie v dobrom stave a na zachovanie funkčného využívania a ktoré neznižujú hodnotu architektonického diela a nezasahujú do autorských práv.

8.2 Bez písomného súhlasu autora nie je Kupujúci oprávnený použiť vizualizáciu rodinného domu na propagačné účely. V prípade, že od autora tento súhlas obdrží, pri použití vyobrazenia rodinných domov a projektových riešení z Katalógu rodinných domov na propagáciu, je Kupujúci povinný uvádzať vyobrazenie spoločne s logom autora, názvom v tvare ENGISUPPORT a názvom domu, pod ktorým je uvádzaný v Katalógu rodinných domov a na webovom sídle www.engisupport.sk

8.3 Kupujúci je oprávnený použiť projektovú dokumentáciu výlučne k vybaveniu povolení potrebných k výstavbe jedného rodinného domu na mieste určenom v objednávke. V prípade porušenia tohto oprávnenia je autor oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku ceny diela uvedenej na webových stránkach v danom čase a období a to za každý jednotlivý prípad porušenia. Zmluvná pokuta je splatná do troch dní odo dňa jej vyúčtovania.

9. Ochrana osobných údajov

9.1 Vyhlásenie spoločnosti.

Spoločnosť BAKAY s.r.o. so sídlom +Soltesovej 403/15, 01001 Žilina, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel : Sro, Vložka číslo: 20284/L, IČO: 44027206, je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov. Vyhlasujeme, že všetky naše systémy sú chránené proti zneužitiu osobných údajov a všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi vždy v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9.2 Zisťovanie a využívanie Vašich údajov.

Všetky osobné údaje kupujúcich sú uchované v súlade s platnými zákonmi pre SR, najmä podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov ďalej len GDPR.

Z dôvodu správneho vybavenia Vašej objednávky a informovania o jej priebehu resp. o jej odoslaní potrebujeme poznať nasledovné údaje:

meno a priezvisko, presná adresa (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)

Vaša e-mailová adresa (slúži na komunikáciu s Vami)

voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)

telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)

katastrálne územie a parcelné číslo pozemku Kupujúceho

ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie)

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Vždy, keď máte pri návšteve našej webovej stránky možnosť zadať osobné údaje, prosíme Vás, aby ste si sami pre seba stanovili, ktoré údaje nám chcete poskytnúť. Políčka, ktoré sú označené ako povinné, je potrebné vyplniť, aby mohla byť Vaša objednávka, prípadne iná požiadavka spracovaná.

10. Záverečné ustanovenia VOP

10.1 Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.engisupport.sk

10.2 V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takéhoto ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a /alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.


Program Engisupport ClubEngi

Program Engisupport ClubEngi (ďalej len „ClubEngi“ alebo „Program“) ponúka spoločnosť BAKAY, s.r.o., prevádzkovateľ portálu www.engisupport.com so sídlom Šoltésovej 15, 01001 Žilina, IČO 44027206, spisová značka: Okresný súd Žilina, vložka č. 20284/L (ďalej len „portál www.engisupport.com”) všetkým fyzickým osobám – zákazníkom portálu www.engisupport.comv Slovenskej republike. Cieľom tohto programu je zvýšenie kvality v oblasti predaja tovaru a poskytovania služieb na na www.engisupport.com. Ak zákazník, ktorý je členom ClubEngi, dosiahne svojimi nákupmi alebo iným dovoleným spôsobom určitú výšku v Programe stanoveného obratu, meraného v Engisupport ClubEngi bodoch (ďalej len „body“), je oprávnený, a to aj opakovane, požiadať o odmenu. Odmena sa poskytuje vo formách uvedených v čl. 4 týchto Všeobecných podmienok a pravidiel ClubEngi (ďalej len „Podmienky“).

Portál www.engisupport.com tak zákazníkom, ktorí sú členmi ClubEngi, v spolupráci so zmluvnými partnermi zúčastnenými na prevádzkovaní Programu (ďalej len „zmluvní partneri“), ponúka obratový rabat vo forme odmien (čl. 4 Podmienok).

2 Členstvo v ClubEngi, registrácia ClubEngi prihlášky a Engisupport ClubEngi online účet

2.1 Členom ClubEngi (ďalej len „člen“) sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba, ktorá dovŕšila 15. rok veku. Členstvo v Programe vzniká riadnym

a) vyplnením elektronickej prihlášky na www.engisupport.coma registráciou Engisupport ClubEngi (ďalej len „online účet“).

2.2 Za riadne vyplnenú alebo podanú prihlášku sa považuje online registrácia, v ktorej sú pravdivo uvedené nasledovné údaje: meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, dátum narodenia, deň vyplnenia prihlášky a v prípade, ak členstvo vzniká podľa bodu 2.1 a) aj e-mailová adresa. Fyzická osoba vyjadrí a potvrdí svoj súhlas s Podmienkami svojím podpisom na elektronickej prihláške podľa bodu 2.1 a), kliknutím príslušného políčka v elektronickej prihláške podľa bodu 2.1 a) .

2.3 Registrácia online účet je súčasťou vyplnenia alebo podania prihlášky, ak členstvo vzniká podľa bodu 2.1 a).

2.4 Zákazník, ktorý získal členstvo v Programe podľa bodu 2.1 a), dostane online účet spravovaní zákazníckym centrom Engisupport ClubEngi (ďalej len „Zákaznícke centrum“). Potvrdenie online účet, pokiaľ sú splnené všetky nasledovné podmienky:

a) sú splnené podmienky podľa odseku 2.2 vyššie,

b) všetky povinné údaje v prihláške boli vyplnené riadne a pravdivo,

c) neexistujú tu dôvody, pre ktoré by portál www.engisupport.com mohla rozhodnúť o vylúčení príslušného člena z Programu podľa odseku 2.7 nižšie.

Tí držitelia online účet, ktorí uviedli správnu e-mailovú adresu, budú o registrácii prihlášky informovaní e-mailom. Všetci držitelia online účet sa môžu informovať o tom, či registrácia prihlášky prebehla úspešne, priamo na na www.engisupport.com alebo na Zákazníckom centre. Držitelia online účet, ktorých online registrácia nebola registrovaná ani do jedného mesiaca odo dňa odovzdania prihlášky a vydania online účet, sú vo vlastnom záujme povinní kontaktovať Zákaznícke centrum s cieľom odstránenia prípadných nedostatkov v prihláške alebo iných prekážok brániacich registrácii; pri odstraňovaní prekážok brániacich registrácii následne postupujú podľa pokynov Zákazníckeho centra.

2.5 Viacnásobná registrácia online účet toho istého držiteľa online účet nie je prípustná. V prípade viacerých registrácií držiteľa online účet sa bude prihliadať len na údaje držiteľa online účet uvedené pri prvej registrácií.

2.6 Každý člen môže dostať a používať len jednu platnú prístupy. Online účet je neprenosná a je ju oprávnený použiť výlučne držiteľ online účet. Online účet je vlastníctvom spoločnosti Engisupport.com. Online účet je platobný online účet. Online účet môže byť použitý len v súlade s Podmienkami.

2.7 Držiteľ online účet je povinný chrániť prístupy pred stratou a odcudzením. Online účet nesmie byť ponechaná na takom mieste, ktoré nie je dostatočne zabezpečené pred odcudzením.

2.8 Portál www.engisupport.com je oprávnená vylúčiť člena z Programu, čím sa stane online účet neplatný, ak

a) člen porušil práva k ochranným známkam alebo iným označeniam spoločnosti Engisupport.com (najmä ochranné známky alebo iné označenia „Engisupport.com“, „ClubEngi“) alebo zmluvných partnerov,

b) člen zneužil mechanizmus a výhody ClubEngi,

c) člen sa dopustil konania v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi, v dôsledku ktorého portál www.engisupport.com utrpela škodu alebo inú ujmu,

d) člen nerealizoval žiadnu operáciu na online účte po dobu dlhšiu ako 1 rok (pripísanie a odpísanie bodov).

V týchto prípadoch zaniká členstvo dňom rozhodnutia spoločnosti Engisupport.com o vylúčení.

2.9 Členstvo v ClubEngi zaniká aj

a) na základe písomného oznámenia člena, a to dňom prijatia tohto oznámenia spoločnosťou Engisupport.com,

b) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho, a to dňom smrti alebo dňom, ktorý súd určil ako deň smrti.

2.10 Držiteľ online účet, ktorého členstvo v ClubEngi zaniklo a jeho online účet sa stala neplatnou, stráca nárok na použitie nazbieraných bodov a všetkých ostatných práv plynúcich z členstva v ClubEngi.

2.11 Za zneužitie mechanizmu a výhod ClubEngi sa považuje:

a) pripísanie bodov, ktoré nie je kryté nákupom držiteľa online účet na portáli Engisupport.com, s výnimkou oprávneného centrálneho pripísania bodov Zákazníckym centrom,

b) odpísanie bodov patriacich inému držiteľovi online účet s výnimkou dovoleného odpísania bodov,

c) pripísanie alebo odpísanie bodov prostredníctvom online účet, ktorá bola nahlásená ako stratená alebo odcudzená,

d) akékoľvek iné konanie, ktorým by došlo k získaniu odmeny iným spôsobom ako podľa týchto Podmienok.

3 Postup zbierania bodov

3.1 Body je možné začať zbierať ihneď po získaní online účet. Body sú zaznamenávané v centrálnej databáze bodov prostredníctvom online účet pri každom nákupe na na www.engisupport.com v týchto krajinách: Slovenská republika a Česká republika (zmena krajín vyhradená). Postup zbierania bodov v jednotlivých krajinách podlieha pravidlám ClubEngi platným v týchto krajinách. Body je okrem nákupov možné zbierať aj centrálnym pripísaním bodov Zákazníckym centrom spôsobom a za podmienok stanovených spoločnosťou Engisupport.com v pravidlách k promočným a propagačným akciám ClubEngi.

3.2 Množstvo bodov je priamo úmerné výške obratu uskutočneného držiteľom online účet pri jednotlivých nákupoch, a to v závislosti od obratového koeficientu, o ktorom budú zákazníci informovaní v katalógu Engisupport ClubEngi, v aktuálnych ponukách, v pravidlách k promočným a propagačným akciám ClubEngi alebo v iných informačných materiáloch ClubEngi (ďalej spolu všetko ako „katalóg“).

3.3 Body je možné získať pri odoslaní kontaktov na stavebníka (kontakty stavebník) a pri nákupe tovaru alebo služieb, ktoré sú uvedené v katalógu.

Portál www.engisupport.com si vyhradzuje právo

a) zúžiť alebo zmeniť rozsah tovarov a služieb poskytovaných na na www.engisupport.com, za ktoré sa budú pripisovať body,

b) nepripisovať body pri nákupoch tovaru a služieb, ku ktorým dochádza na základe transakcie určenými online účetmi odlišnými od platobných kariet, ktoré sa na na www.engisupport.com prijímajú od zákazníkov a umožňuje sa za ne odobratie tovaru a služieb (napr. American express credit card).

Členovia a zákazníci budú o týchto obmedzeniach a zmenách informovaní prostredníctvom oznámení spoločnosti Engisupport.com zverejnených a sprístupnených na na www.engisupport.com. Tieto obmedzenia a zmeny sú účinné dňom uvedeným v oznámeniach. Engisupport.com má právo informovať o týchto obmedzeniach a zmenách aj iným spôsobom.

3.5 Aktuálny bodový stav každého držiteľa online účet v centrálnej databáze bodov je možné kedykoľvek zistiť na portáli Engisupport.com po predložení online účet na internetovej stránke www.Engisupport.com; tento stav však neobsahuje body pripísané za obdobie predchádzajúcich 48 hodín. Tento úkon nie je viazaný na nákup tovaru alebo služieb.

4 Poskytnutie odmeny – výmena bodov za odmenu

4.1 Po nazbieraní potrebného počtu bodov portál www.engisupport.com poskytne na žiadosť držiteľovi online účet, ktorého online registrácia bola registrovaná (odsek 2.3 vyššie), odmeny vo forme:

- tovaru

- poukážky na poskytnutie tovaru

- služby

- poukážky na poskytnutie služby

- poukážky (resp. iného dokladu) na poskytnutie práv alebo iných majetkových hodnôt

(súhrnne ďalej ako „odmena“) uvedené v katalógu.

Portál www.engisupport.com môže ponúknuť v katalógu ako odmenu aj tovar s povinnosťou držiteľa online účet uhradiť peňažný doplatok (ďalej len „doplatková odmena“).

4.2 O výmenu bodov za odmenu môže požiadať iba držiteľ online účet, ktorého online registrácia bola registrovaná, a to výlučne na akejkoľvek portáli Engisupport.com v Slovenskej republike, a v prípade zásielkového tovaru aj prostredníctvom internetu alebo telefonicky na 0948 737 227. Pripísané body je možné vymeniť za odmenu až po uplynutí 48 hodín od momentu ich pripísania. Držiteľ online účet nemá nárok na výmenu bodov za odmenu po uplynutí troch kalendárnych rokov odo dňa, kedy si mohol držiteľ online účet uplatniť výmenu bodov po prvý raz.

4.3 Katalóg obsahuje ponuku tovarov a služieb určených k odberu priamo na portáli Engisupport.com, ponuku zásielkového tovaru, služieb a iných majetkových hodnôt poskytovaných spoločnosťou Engisupport.com alebo zmluvnými partnermi. Každá odmena ponúkaná v tomto katalógu má stanovenú bodovú hodnotu. Bodové ohodnotenie jednotlivej odmeny je platné po dobu platnosti katalógu, pokiaľ tento nestanovuje inak. Body alebo odmeny uvedené v katalógu nie je možné vymeniť za peňažnú hotovosť.

4.4 Pri žiadosti o poskytnutie odmeny držiteľ online účet informuje obsluhu Engisupport.com o svojej požiadavke (držiteľ online účet uvedie názov a katalógové číslo odmeny). Obsluha Engisupport.com odpíše zodpovedajúce množstvo bodov patriacich držiteľovi online účet evidovanej v centrálnej databáze bodov. V prípade výmeny bodov za odmenu prostredníctvom internetu držiteľ online účet postupuje v súlade so Stanovami pre používanie ClubEngi on-line.

4.5 Odmeny ponúkané v katalógu sú k dispozícii počas doby platnosti príslušného katalógu alebo do vypredania alebo vyčerpania zásob, pokiaľ k nemu dôjde skôr. Portál www.engisupport.com si vyhradzuje právo náhrady odmeny, ktorá nie je k dispozícii v danom období (napr. z dôvodu vyčerpania skladových zásob, technického zdokonalenia, zmeny vývoja na trhu alebo zásahom vyššej moci). V týchto prípadoch portál www.engisupport.com dodá držiteľovi online účet odmenu porovnateľného druhu a kvality. Portál www.engisupport.com si vyhradzuje právo niektorú odmenu stiahnuť trvalo alebo dočasne z ponuky katalógu. Informácie o tomto kroku budú poskytnuté na www.Engisupport.com. Parametre a zobrazenia odmien uvedené v katalógu majú iba informatívny charakter. K jednotlivým odmenám patrí iba príslušenstvo uvedené v katalógu.

Poukážka na odmenu je platná a použiteľná do dátumu, ktorý je na poukážke vyznačený. Ak takýto dátum nie je na poukážke vyznačený, platnosť poukážky nie je časovo obmedzená.

4.6 Zásielkový tovar

a)Tovar je držiteľovi online účet doručený spravidla do jedného mesiaca po odpísaní bodov z jeho účtu na portáli Engisupport.com alebo na www.Engisupport.comsmart.com. Pokiaľ pre prechodný nedostatok tovaru na sklade alebo z iných vážnych dôvodov nebude možné tovar dodať do jedného mesiaca, portál www.engisupport.com oznámi túto skutočnosť držiteľovi online účet a dodá tovar hneď, ako to bude možné. Tovar bude doručený poštou alebo zásielkovou službou na adresu, ktorú držiteľ online účet oznámil v prihláške. Za predĺženie dodacej lehoty spôsobenej nesprávne uvedenou adresou alebo oneskoreným informovaním o zmene adresy portál www.engisupport.com nezodpovedá. Portál www.engisupport.com tiež nezodpovedá za predĺženie dodacej lehoty spôsobenej nesprávnym doručovaním Slovenskou poštou, a.s. (ďalej len „pošta“) alebo iným poskytovateľom poštových služieb.

b) Pri odpísaní bodov držiteľ online účet dostane potvrdenie o tejto transakcii. Držiteľ online účet je povinný uschovať si potvrdenie do momentu doručenia tovaru. Pri prevzatí tovaru je držiteľ online účet povinný odovzdať potvrdenie doručovateľovi tovaru. Pri prevzatí tovaru na pošte, odovzdanie poukážky nahrádza podpis držiteľa online účet na poštovej sprievodke, ktorým sa potvrdzuje prevzatie zásielky.

c) Ak si tovar zaslaný poštou držiteľ online účet neprevezme do termínu uvedeného na oznámení o uložení zásielky na príslušnej pobočke pošty, bude mu tovar na požiadanie opätovne zaslaný; poštovné náklady v tomto prípade hradí držiteľ online účet. Tovar mu bude opätovne zaslaný, ak o to požiada do 30 dní odo dňa, kedy uplynula lehota na prevzatie pôvodnej zásielky na príslušnej pošte.

d) V prípade, že si držiteľ online účet opätovne neprevezme tovar na príslušnej pobočke pošty v termíne stanovenom pre prevzatie poštovej zásielky, poukážka na odber tovaru stráca platnosť. Portál www.engisupport.com v takomto prípade neposkytne náhradu bodov.

4.8 Doplatkové odmeny

Výška peňažného doplatku je uvedená v katalógu. Držiteľ online účet zaplatí doplatok pri prevzatí doplatkovej odmeny na pošte alebo u inej osoby, ktorá doručuje doplatkovú odmenu.

4.9 Niektoré iné odmeny ako tovar

Pri poskytnutí odmeny niektorými zmluvnými partnermi dostane držiteľ online účet do dvoch týždňov po odpísaní príslušného počtu bodov od spoločnosti Engisupport.com doporučený list, na základe ktorého je oprávnený využiť služby a/alebo požiadať o poskytnutie práv a iných majetkových hodnôt u týchto zmluvných partnerov. S doručeným listom a preukazom totožnosti je držiteľ online účet povinný osobne sa obrátiť na najbližšiu pobočku, predajné miesto alebo pracovisko daného zmluvného partnera.

4.10 Reklamácie a vrátenie tovaru

• Vadný tovar (poškodený, nefunkčný) je možné v zákonom stanovenej záručnej dobe zaslať na adresu tej osoby, ktorá ho držiteľovi online účet zaslala (ďalej len „zásielková firma“) alebo na portál Engisupport.com, na ktorej držiteľ online účet tovar dostal, pokiaľ nie je na tovare uvedené inak.

• Ak má tovar vadu, ktorú je možné odstrániť, portál www.engisupport.com alebo zásielková firma do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru zašle držiteľovi online účet opravený alebo nový tovar.

• Tovar, ktorý má neodstrániteľnú vadu, alebo tovar, na ktorom sa tá istá vada vyskytla opäť, alebo sa vyskytli najmenej tri vady, bude na požiadanie držiteľa online účet

a) vymenený za nový tovar, alebo

b) vymenený za body a pri doplatkovej odmene aj za zaplatený doplatok.

V prípade písm. b) portál www.engisupport.com vráti držiteľovi online účet body a pri doplatkovej odmene aj zaplatený doplatok do 15 dní odo dňa prevzatia tovaru spoločnosťou Engisupport.com.

• V prípade, že sa držiteľ online účet po prevzatí zásielkového tovaru rozhodne tovar vrátiť (napr. z dôvodu, že tovar nespĺňa jeho očakávania), môže tak urobiť do 14 dní po prevzatí tovaru. Tovar musí zaslať späť na vlastné náklady na adresu zásielkovej firmy. Tovar nesmie byť poškodený a musí byť v originálnom balení vrátane dodaného príslušenstva. Po prevzatí vráteného tovaru zásielkovou firmou alebo spoločnosťou Engisupport.com má držiteľ online účet nárok na vrátenie bodov a v prípade doplatkovej odmeny okrem toho nárok na vrátenie doplatku. Zákazník je povinný v tejto veci kontaktovať Zákaznícke centrum a dohodnúť sa na spôsobe vrátenia bodov.

4.11 Reklamácie chýb a nedostatky iných odmien ako tovaru

Portál www.engisupport.com sa v prípade niektorých služieb, práv a iných majetkových hodnôt, ktoré poskytujú zmluvní partneri na to oprávnení, zaviazala ich poskytnutie len obstarať a tieto uhradiť. Vzťah medzi držiteľom online účet a zmluvným partnerom, predmetom ktorého je plnenie takejto odmeny, sa riadi zmluvou medzi nimi. Z tohto dôvodu všetky reklamácie a uplatňovanie práv z porušenia povinností

zmluvných partnerov musí držiteľ online účet uplatňovať priamo u zmluvného partnera.

6 Zákazníckeho centra

Úlohou Zákazníckeho centra je zabezpečovať výlučne formou telefonického, písomného a e-mailového kontaktu so zákazníkmi nasledovné služby: poskytovanie informácií o Programe a ostatných službách siete čerpacích staníc Engisupport.com, informovanie o registrácii online účet, riešenie prevádzkových problémov držiteľov účtovt (najmä strata prístupov, reklamácie tovaru), prijímanie sťažností, podnetov a pripomienok členov a vybavovanie žiadostí o výmenu bodov za odmeny. Operátori sú zákazníkom k dispozícii v pracovné dni Po-Pia od 9.00 do 17.00 na tel. č. 0948 737 227. Zákazníci môžu Zákaznícke centrum kontaktovať aj na e-mailovej adrese: info.sk@engisupport.com. Zákaznícke centrum môže byť prevádzkované prostredníctvom tretej osoby.

9 Prípady neuznania bodov

9.1 Body nebudú držiteľovi online účet uznané v nasledovných prípadoch:

a) body boli získané v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi, najmä ak boli pripísané spôsobom, ktorý sa považuje za zneužitie mechanizmu a výhod ClubEngi podľa odseku 2.10 vyššie,

b) body boli získané z dôvodu omylu alebo technickej chyby systému,

c) body sa viažu na transakciu (napr. kúpu tovaru a služieb na portáli Engisupport.com), ktorá bola z akéhokoľvek dôvodu zrušená, alebo bola poskytnutá náhrada iným spôsobom.

9.2 Pokiaľ držiteľ online účet na požiadanie spoločnosti Engisupport.com nepreukáže oprávnenosť pripísania bodov o poskytnutí kontaktov a objednávky na stavebníka alebo služieb vo výške zodpovedajúcej pripísaným bodom, portál www.engisupport.com je oprávnená takéto body neuznať. Portál www.engisupport.com však môže toto právo využiť len do 6 mesiacov od pripísania bodov.

10 Informácie o ochrane osobných údajov

10.1 Portál www.engisupport.com je na základe § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane OÚ“) oprávnená spracúvať osobné údaje člena uvedené v prihláške, ako aj údaje o členom vykonaných nákupoch a uplatnených odmenách, ktoré portál www.engisupport.com získa počas jeho členstva v Programe, a to na účel prevádzkovania Programu, t.j. poskytovania odmien a plnenia iných záväzkov alebo uplatňovania práv vyplývajúcich spoločnosti Engisupport.com z Programu a s tým spojenú komunikáciu s členom. Poskytnutie nasledovných osobných údajov je povinné: meno a priezvisko, korešpondenčná adresa (ulica, číslo súpisné/číslo orientačné, mesto, PSČ) a v prípade, ak členstvo vzniká podľa bodu 2.1 a) aj e-mailová adresa. Pokiaľ všetky tieto údaje nebudú v prihláške pravdivo uvedené, dotknutej osobe členstvo v ClubEngi nevznikne.

10.2 Pokiaľ na to člen udelil svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka v prihláške alebo udelil na to svoj výslovný súhlas ústne, portál www.engisupport.com je oprávnená (i) spracúvať jeho osobné údaje uvedené v prihláške aj na účel priameho marketingu - zasielania reklamy a inej podobnej komunikácie všeobecného charakteru a (ii) zasielať tomuto členovi poštou alebo elektronickou poštou, vrátane služby krátkych správ, reklamu a marketingové informácie všeobecného charakteru. Člen udeľuje tento súhlas dobrovoľne a na dobu neurčitú s tým, že ho môže kedykoľvek odvolať buď (i) zaslaním písomného oznámenia poštou na adresu sídla spoločnosti Engisupport.com alebo (ii) prostredníctvom internetovej stránky www.engisupport.comvyznačením odhlásenia sa zo zasielania týchto informácií vo svojom užívateľskom profile. Člen môže na internetovej stránke www.engisupport.com zmeniť (zúžiť) spôsob zasielania vyššie uvedených marketingových informácií voľbou z nasledovného: e-mail, poštové služby, SMS, mobilné aplikácie Engisupport.com, a internetové stránky Engisupport.com.

10.3 Pokiaľ na to člen udelil svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka v prihláške alebo udelil na to svoj výslovný súhlas ústne, portál www.engisupport.com je oprávnená (i) spracúvať (a) jeho osobné údaje uvedené v prihláške, (b) údaje o ním vykonaných nákupoch (vrátane údajov o nakúpených produktoch, hodnote, čase a mieste jednotlivých nákupov a použitom spôsobe platby), (c) údaje o ním uplatnených odmenách (vrátane údajov o charaktere a počte uplatnených odmien, počte bodov vymenených za bonusy, periodicite a čase výmeny bodov za odmeny a zvolenom spôsobe doručenia odmeny), (d) údaje o spôsobe a mieste uplatnenia ponúk na zľavnené nákupy, (e) údaje o používaní webového sídla a mobilných aplikácií spoločnosti Engisupport.com (vrátane údajov o internetových linkách/prepojeniach, ktoré zvolil, počte prihlásení sa na svoj užívateľský profil, jeho polohe získanej na základe IP adresy alebo používania mobilných aplikácií a údajov o tom, ako reaguje na e-maily spoločnosti Engisupport.com), (f) údaje o jeho účasti na promočných akciách organizovaných spoločnosťou Engisupport.com, ako aj (g) údaje o jeho odpovediach na otázky položené v rôznych prieskumoch spoločnosti Engisupport.com; a to na účel priameho marketingu - zasielania tzv. personalizovaných ponúk členovi založených na jeho predchádzajúcich nákupoch a používaní internetovej stránky a mobilných aplikácií spoločnosti Engisupport.com a (ii) zasielať tomuto členovi poštou alebo elektronickou poštou, vrátane služby krátkych správ, takéto personalizované ponuky. Člen udeľuje tento súhlas dobrovoľne a na dobu neurčitú s tým, že ho môže kedykoľvek odvolať buď (i) zaslaním písomného oznámenia poštou na adresu sídla spoločnosti Engisupport.com alebo (ii) prostredníctvom internetovej stránky www.engisupport.com vyznačením odhlásenia sa zo zasielania personalizovaných ponúk vo svojom užívateľskom profile. Člen môže na internetovej stránke www.engisupport.comzmeniť (zúžiť) spôsob zasielania personalizovaných ponúk voľbou z nasledovného: e-mail, poštové služby, SMS, mobilné aplikácie Engisupport.com a internetové stránky Engisupport.com.

10.4 Portál www.engisupport.com používa pri spracúvaní osobných údajov členov na účely uvedené v odsekoch 10.1 až 10.3 vyššie sprostredkovateľov (t.j. osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje členov v mene spoločnosti Engisupport.com, v rozsahu a za podmienok dohodnutých so spoločnosťou Engisupport.com v písomnej zmluve a v súlade so zákonom o ochrane OÚ), aktuálny zoznam ktorých je zverejnený na www.Engisupport.com.

10.5 Portál www.engisupport.com poskytne v prípade potreby a v rozsahu nevyhnutnom pre prevádzkovanie Programu osobné údaje členov spracúvané za účelom uvedeným v odseku 10.1 vyššie svojim zmluvným partnerom dodávajúcim tovar, služby a iné odmeny do ClubEngi.

10.6 Osobné údaje členov budú sprístupnené oprávneným zamestnancom spoločnosti Engisupport.com a jej sprostredkovateľov, ktorí v rámci svojho pracovného pomeru prichádzajú do styku s osobnými údajmi.

10.8 Portál www.engisupport.com zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona o ochrane OÚ v informačných systémoch. Každá osoba je povinná uviesť na prihláške len pravdivé osobné údaje (§ 16 ods. 1 zákona o ochrane OÚ).

10.9 Každý člen je povinný bezodkladne informovať Zákaznícke centrum písomne, telefonicky alebo e-mailom o zmene údajov poskytnutých v prihláške (zmena mena alebo priezviska, korešpondenčnej adresy, kontaktného telefónneho čísla a pod.) alebo tieto údaje sám zmeniť prostredníctvom internetovej stránky www.engisupport.comzmenou príslušných osobných údajov vo svojom užívateľskom profile.

10.10 Člen má ako dotknutá osoba, osobné údaje o ktorej sú spracúvané spoločnosťou Engisupport.com, práva uvedené v § 28 až 30 zákona o ochrane OÚ, a to práva dotknutej osoby (i) vyžadovať prístup k údajom a (ii) uplatniť námietky. Pre detailný výpočet týchto práv prosím kliknite na www.Engisupport.com.

10.10 Pokiaľ sa podáva online registrácia do Programu telefonicky podľa bodu 2.1 a) a súhlas so spracovaním osobných údajov je členom udelený ústne, člen súhlasí, že portál www.engisupport.com alebo jej sprostredkovatelia sú oprávnení vyhotoviť zvukový záznam telefonického rozhovoru.

11 Komunikácia prostredníctvom internetu

V prípade vykonávania určitých úkonov prostredníctvom internetu (napr. zisťovanie stavu pripísaných bodov, výmena bodov za odmenu, nahliadanie do katalógu) sa bude držiteľ online účet riadiť aj Stanovami pre používanie ClubEngi on-line, ktoré sú uvedené na internetovej stránke ClubEngi http://www.Engisupport.com/.

12 Všeobecné, prechodné a záverečné ustanovenia

12.1 Členstvo v Programe a práva s ním spojené sú neprevoditeľné a zanikajú smrťou člena. Preto nemôžu byť predmetom dedenia. Body nepredstavujú platobné prostriedky a slúžia len na evidenciu obratu dosiahnutého držiteľom online účet, preto sú tiež neprevoditeľné a nie sú predmetom dedenia.

12.2 Portál www.engisupport.com si vyhradzuje právo zmeniť Podmienky a obsah katalógu. Portál www.engisupport.com si vyhradzuje právo na zmenu najmä obratového koeficientu a bodového ohodnotenia odmien v katalógu (najmä v prípade devalvácie meny, zavedenia dovozných bariér). Zmena sa môže oznámiť písomným oznámením o zmenených ustanoveniach alebo vydaním nového znenia Podmienok, ktoré sa zverejnenia na na www.engisupport.com alebo na www.Engisupport.com. Engisupport.com má právo oznámiť tieto zmeny aj iným spôsobom. Vykonanie akejkoľvek transakcie kartou (pripísanie bodov, výmena bodov za odmenu) po oznámení týchto zmien alebo nezaslanie písomného oznámenia držiteľa online účet o zániku členstva do 10 dní odo dňa oznámenia zmien, sa považuje za súhlas člena s nimi.

12.3 Portál www.engisupport.com môže na základe spotrebiteľského správania zákazníkov ponúknuť členom osobitné promočné akcie a programy alebo poskytnúť členom osobitné benefity. Podmienky a pravidlá osobitných promočných akcií a programov a poskytnutia osobitných benefitov budú zverejnené na www.Engisupport.com.

12.4 ClubEngi pripravil portál www.engisupport.com s dlhodobým zámerom. Portál www.engisupport.com si však vyhradzuje právo skončiť tento program. Dátum skončenia prevádzkovania ClubEngi sa vyhlási výveskou na všetkých na www.engisupport.com v Slovenskej republike, minimálne jeden kalendárny mesiac vopred. Po tomto dátume nebudú ďalej prideľované body. Za body nazbierané do dátumu skončenia prevádzkovania ClubEngi bude možné získať odmenu v priebehu 60 dní po tomto dátume. Realizácia programu podľa vyššie uvedených podmienok sa bude uskutočňovať v súlade s predpisom spoločnosti Engisupport.com, ktorý bude zverejnený na na www.engisupport.com.

12.5 Akékoľvek prezentácie a vyhlásenia ohľadne ClubEngi je oprávnená poskytovať výlučne portál www.engisupport.com.

12.6 Tieto Podmienky, ktoré vydal portál www.engisupport.com, upravujú rozsah a podmienky, za ktorých portál www.engisupport.com dáva verejný prísľub poskytnúť odmenu svojim zákazníkom. Podmienky platia pre členov, ktorých online účet sú registrované a vydané v Slovenskej republike. Podmienky prevádzky ClubEngi v zahraničí sa riadia predpismi miestnych spoločností Engisupport.com, prípadne ich zmluvných partnerov.

12.7 Online registrácia všetkých držiteľov online účet, ktorým bola alebo má byť online účet vydaná postupom podľa znenia Podmienok platného a účinného do 13.9.2009, sa považuje za riadne registrovanú.

12.9 Toto znenie Podmienok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.1. 2018.

[1] podľa tohto zákonného ustanovenia prevádzkovateľ (t.j. portál www.engisupport.com) spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby (t.j. člena) aj vtedy, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou.


Ďalšie Informácie pre klienta: 

KONTAKT NA ORGÁN PRE DOZOR A DOHĽAD 

Adresa na doručovanie: Slovenská obchodná inšpekcia Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1 Odbor výkonu dohľadu za@soi.sk tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68 https://www.soi.sk/sk/Kontakt.... 


 Podľa Občianského zákona 40/1964 Zb. § 622 (1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Strana 76 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 40/1964 Zb. (2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. (3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. § 623 (1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. (2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. 


 ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV Informáciej: https://www.soi.sk/sk/alternat... Adresa na doručovanie: Slovenská obchodná inšpekcia ústredný inšpektorát Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Bajkalská 21/A, p. p. 29 827 99 Bratislava 27 Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk , adr@soi.sk Alebo cez webstránku https://ec.europa.eu/consumers... 


 Formulár: Odstupenie od zmluvy klient Vám bude zaslaný emailom.


 Poznámka: Všetky ceny na engisupport sú uvedené bez DPH.