Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Kupujícího a společnosti BAKAY s.r.o. se sídlem + Šoltésovej 403/15, 01001 Žilina, SK která je zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, SK oddíl: Sro, Vložka číslo: 20284 / L, IČ: 44027206, tel. +420 728 499 984, e-mail: info.cz@engisupport.com, webové sídlo: www.engisupport.cz, (dále jen "Prodávající") a jsou platné pro celé území České republiky.

1.2 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro prodej zboží fyzickým osobám - spotřebitelům a pro prodej zboží podnikatelům a právnickým osobám (dále jen "Kupující")

1.2.1 pro koupi projektové dokumentace rodinných domů a jiných staveb,

1.2.2 pro koupi katalogů

1.3 Projektová dokumentace je určena pro územní řízení, pro stavební řízení a pro realizaci stavby. Vyobrazení domu v katalogu (vizualizace) je lustrace a nemusí přesně odpovídat zhotovené stavbě dle projektové dokumentace. Projektová dokumentace nezahrnuje zařizovací předměty a movité věci umístěny ve vizualizaci. Prodávající si vyhrazuje právo na drobné dispoziční a technické úpravy v realizačních projektech oproti návrhům uvedeným na webovém sídle a v tištěném katalogu, přičemž zůstane zachována koncepce návrhu.

1.4 Typová projektová dokumentace slouží dle vyhl. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb pro zahájení stavebního řízení a lze ji použít pro vlastní realizaci stavby.

1.5 Projektovou dokumentaci rodinného domu tvoří:

a) Projekt architektonicko - stavebního řešení, který obsahuje: souhrnnou technickou zprávu, výkresy: Základy, půdorysy, řez, krov, pohledy, detaily,

výpisy podlah, oken, dveří, zdících tvárnic, střešní krytiny.

b) Projekt požárně bezpečnostního řešení, který obsahuje: technickou zprávu a výkresy

c) Projekt statiky obsahuje: technickou zprávu, statický výpočet, výkresy skladby stropů, výkresy výztuže a tvaru stropních desek, věnců, překladů a schodišť a výkaz materiálu.

d) Projekt vytápění obsahuje: technickou zprávu, výpočet spotřeby energie na vytápění, výkresy rozvodů topení, schéma zapojení, umístění, dimenze vytápěcích těles a výkaz materiálu.

e) Projekt zdravotechnické instalace obsahuje: Technickou zprávu, výkresy rozvodů vnitřního vodovodu, vnitřní domovní kanalizace, domovního plynovodu a výkaz materiálu.

f) Projekt elektroinstalace obsahuje: Technickou zprávu, rozvody zásuvkové a světelné elektroinstalace, slaboproudé rozvody, schéma rozvaděčů, bleskosvod a výkaz materiálu.

g) Položkový rozpočet a výkaz výměr. Položkový rozpočet, který je v případě objednávky kompletního typového projektu zdarma, je podrobný v části "Architektura" a "Statika" a aproximativního v jednotlivých profesích..

1.6 Typová projektová dokumentace neobsahuje konkrétní řešení osazení do okolní zástavby a napojení na komunikaci a na inženýrské sítě. Projektová dokumentace při zakládání stavby zohledňuje standardní geologické prostředí. (Únosnost v základové spáře min.0.25 MPa a ustálená hladina spodní vody je pod úrovní základů) a neřeší přítomnost radonu. Projektová dokumentace je vhodná na výstavbu mimo památkových zón.

1.7 Každý projekt domu je vázán na konkrétní parcelní číslo stavebního pozemku.

1.8 Podle jednoho zakoupeného projektu je možné postavit jen jeden dům.

1.9 Projektová dokumentace je určena na výstavbu na místě určeném v objednávce, zvlášť jednoho spotřebitele. Projektovou dokumentaci nelze použít jiným spotřebitelům ani na výstavbu na jiném místě než je uvedeno v objednávce.

1.10 Rozpočtové náklady uváděné v katalogu jsou informativní, závislé na druhu a cenách materiálů a cen realizačních firem v daném čase a období.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1 K uzavření kupní smlouvy, na jejímž základě Prodávající dodá Kupujícímu objednané zboží dochází na základě závazné objednávky Kupujícího, zaplacením zálohy a písemným přijetím závazné objednávky ze strany Prodávajícího. Součástí kupní smlouvy jsou i tyto Všeobecné obchodní podmínky.

2.2 Návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka Kupujícího adresována Prodávajícímu. Objednáním zboží vznikne Kupujícímu povinnost zaplatit kupní cenu zboží.

2.3 Zboží podle bodu 1.2 je možné objednat:

2.3.1 přes internet prostřednictvím on-line formuláře na webovém sídle: www.engisupport.cz, kdy je třeba přesně a správně vyplnit všechny potřebné údaje (zejména telefonický a e-mailový kontakt) a vyplněný objednávkový formulář odeslat.

V případě jakéhokoliv problému při vyplňování formuláře je možné využít telefonickou linku Prodávajícího: +420 728 499 984 nebo e-mail info.cz@engisupport.com.

Ve všech případech pro zboží podle bodu 1.2.1 bude objednávka akceptovaná až po uhrazení zálohy za zboží (pro urychlení procesu vyřízení objednávky je možné ústřižek poštovní poukázky zaslat e-mailem nebo faxem), tedy dnem přijetí platby zálohy na účet Prodávajícího nebo dnem přijetí platby v hotovosti.

2.4 Odesláním závazné objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto VOP a všech jejich součástí platných v okamžiku provedení objednávky. Na tyto VOP je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, stejně i s cenou objednaných zboží a k souhlasu s nimi přistupuje zaškrtnutím políčka "Souhlasím s obchodními podmínkami".

2.5 Odesláním objednávky se Kupující zavazuje převzít objednané zboží a zaplatit za toto zboží dohodnutou cenu.

2.6 Po přijetí objednávky a přijetí zálohy za zboží (podle bodu 1.2.1) potvrdí Prodávající do 48 hodin e-mailem Kupujícímu přijetí objednávky a zálohové platby a zároveň mu sdělí předpokládaný termín dodání zboží. Všechny potvrzené objednávky jsou závazné!

3. Kupní cena a platební podmínky

3.1 Celková kupní cena zboží - jednotlivých typových projektových dokumentací, doplňkových projektů a katalogů je uvedena v aktuální nabídce na webovém sídle Prodávajícího, v katalogu, v objednávce, jakož i v potvrzení objednávky, které je přijetím návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany Prodávajícího. Kupní cena vždy zahrnuje DPH a je stanovena v měně Euro. Pokud není uvedeno jinak, cena zboží bude účtována dle ceníku platného v den objednání zboží.

3.2 Při objednání zboží - typové projektové dokumentace rodinného domu je nutná před odesláním zboží úhrada zálohy / zálohy ve výši aktuální ceny uvedené na webovém sídle Prodávajícího www.engisupport.cz s tím, že platbu zálohy je možné realizovat po odeslání objednávky:

3.2.1 převodem přes internet banking (číslo účtu - 2000729538/2010)

3.2.2 platebními systémy bank (Paypal a pod.)

3.2.3 platbou poštovní poukázkou (vzor vyplnění poštovní poukázky; variabilní symbol: 990000)

3.2.4 při osobní objednávce v hotovosti nebo platebními kartami (VISA, Maestro, MasterCard, apod.)

3.3 Bez zaplacené zálohy není objednávka platná.

3.4 Celková kupní cena zboží zahrnuje všechny náklady Prodávajícího spojené s vyhotovením projektové dokumentace. V ceně nejsou zahrnuty dodatečné změny na projektové dokumentaci dle přání Kupujícího. Změnu projektové dokumentace je možné dohodnout na základě zvláštní písemné dohody mezi Kupujícím a Prodávajícím.

3.5 V celkové ceně zboží podle bodu 1.2.1. jsou zahrnuty náklady na dodávky - poštovné a balné. V celkové ceně zboží podle bodu 1.2.2. nejsou zahrnuty náklady na dodávky - poštovné a balné.

3.6 Daňový doklad (fakturu) posílá Prodávající Kupujícímu spolu se zbožím.

4. Dodací podmínky

4.1 Termínem dodání zboží se rozumí termín odeslání zboží k přepravě Kupujícímu. Termín expresní nebo superexpresnej dodávky platí od doby řádného objednání a uhrazení zálohy za zboží, po den určený poště na přepravu nebo den osobního převzetí zboží. Možnost.

expresní nebo superexpresnej dodávky zboží se doporučuje z kapacitních důvodů předem telefonicky prověřit. Příplatky za expresní nebo superexpresem dodávku zboží budou zúčtovány v konečné faktuře.

Na zboží - projekty označené jako NOVINKY jsou dodací lhůty 6 týdnů.

4.2 Termíny dodání a ceny zboží, příplatky a zálohy (termín má každý dům uveden na stránce katalogu):

- Standardní typový projekt rodinného domu - záloha 3750, - Kč.

- Typový projekt rodinného domu "Speciál" - termín dodání je 6 týdnů - záloha 3750, - Kč - Standardní typový projekt rodinného domu z archivu - termín dodání je 12 týdnů - záloha 50% z aktuálního ceníku projektů z archivu.

- Typový projekt rodinného domu, který nemá energetickou náročnost - globální ukazatel A0, nabízíme dopracování projektu do standardu globálního ukazatele A0 energetické náročnosti v rozsahu uvedeném v aktuálním katalogu v době koupě katalogu - termín dodání je 5 týdnů, příplatek 13750, - Kč - záloha z projektu s příplatkem je 50% z celkové ceny.

- Projekt rodinného domu v provedení Inteligentní dům v rozsahu uvedeném v aktuálním katalogu v době koupě katalogu - termín dodání je 4 týdny, příplatek 14375, - Kč - záloha 3750, - Kč.

- Při samostatně objednaných projektech doplňkových staveb je termín dodání jako u standardních projektech a jsou bez záloh.

- Při energetickém certifikátu na rodinný dům, který je v nabídce aktuálního katalogu je termín dodání individuální podle dodaných podkladů a záloha je 2500, - Kč,

- Při energetickém certifikátu na rodinný dům, který není v nabídce aktuálního katalogu, je termín dodání individuální podle dodaných podkladů a záloha je 8750, - Kč

- V případě změny projektu a požadavku na přepočet teplotechnické hodnocení stavby je termín dodání individuální podle dodaných podkladů a cena za nový přepočet je 2500,- Kč, kterou je třeba uhradit předem.

- - Individuální projekt - termín dodání od 4 týdnů a v ceně dle aktuálního ceníku na webu pro ty, kteří si nevybrali ze široké nabídky typových projektů rodinných domů EngiSupport. Pro získání více informací je třeba napsat na e-mail: info.cz@engisupport.com. Termíny jsou podle volných kapacit v projekci Prodávajícího. První dvě hodiny konzultace jsou zdarma.

4.3 Možnosti dodání a zabezpečení zboží:

4.3.1 Při objednávkách projektů rodinných domů Prodávající dodá kompletní projektovou dokumentaci v šesti vyhotoveních (paré) pouze v listinné podobě (3 paré projektu pro stavební povolení v měřítku 1: 100 a 3 paré realizačního projektu v měřítku 1:50). Spolu 6 paré. Kupující si může doobjednat maximálně jedno paré projektu pro stavební povolení v ceně 375, - Kč a maximálně jedno paré realizačního projektu v ceně 750, - Kč.

4.4 Termín dodání projektových studií rodinných domů a katalogů je do 5-7 dnů na dobírku a bez záloh, při platbě předem na účet Prodávajícího jsou zasílány na průvodku bez poštovného.

4.5 Termín dodání zboží se počítá ode dne přijetí objednávky a přijetí zálohy od Kupujícího Prodávajícím. Se stavem objednávky může Kupující seznámit prostřednictvím bezplatné linky Prodávajícího +420 728 499 984 nebo dotazem na e-mail: info.cz@engisupport.com. Sjednaný termín předání zboží může Prodávající jednostranně prodloužit při vzniku nepředvídatelné a neodvratitelné překážky (vyšší moci; stávky nebo výluky znemožňující nebo výrazně omezující dopravu zboží, poškození, zničení v důsledku potopy, požáru, mrazu nebo protiprávní činnosti třetí osoby, krádež zboží). V případě prodloužení termínu dodání zboží podle předchozí věty se nejedná o porušení povinností Prodávajícího a Prodávající není v prodlení s předáním zboží.

4.6 Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání objednaného zboží Kupujícímu zaviněné přepravcem / poštou. Za poškození zásilky zaviněné přepravcem / poštou odpovídá v plném rozsahu přepravce / pošta. Takové případy řeší Prodávající dodáním nového zboží Kupujícímu po zaplacení všech škod přepravcem / poštou.

5. Stornování objednávky a odstoupení od kupní smlouvy

5.1 Kupující může stornovat objednávku do 24 hodin od objednání zboží.

5.2 Kupující má právo odstoupit od smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a obchodního zákoníku.

5.3 Kupující, který je spotřebitelem může odstoupit od kupní smlouvy o koupi zboží uvedeného v bodě 1.2.2. i bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Náklady vrácení zboží nese Kupující.

5.4 Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží uvedeného v bodě 1.2.1. nakolik projektová dokumentace je zboží vyrobeno na míru určený speciálně pro jednoho spotřebitele - Kupujícího pro výstavbu na předem určeném pozemku, podle §7, bodu 6, odst.c, zákona SK č. 102/2014.

5.5 V případě, že Kupující trvá na odstoupení od kupní smlouvy o dodávce zboží uvedeného v bodě 1.2.1 před převzetím zboží, obdrží od Prodávajícího smluvní pokutu ve výši 150, - EUR, jako kompenzaci za provedené modrotiskové stroje práce.

5.6 V případě, že si Kupující bez právní relevantního důvodu nepřevezme objednané zboží uvedené v bodě 1.2.1 do 30 dnů od dohodnutého termínu dodání zboží a nedá písemné zrušení objednávky, považuje se objednávka za stornovanou.

V případě stornování a znovuobjednania téhož zboží podle bodu 1.2.1 stejným Kupujícím nebo na tentýž pozemek, Kupující nemá nárok na slevy v trvání 24 měsíců.

5.7 Formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný na webovém sídle Prodávajícího: www.engisupport.cz

6. Slevy

6.1 Prodávající si vyhrazuje právo uskutečňovat různé akční slevy a tyto budou uváděny vždy na webovém sídle Prodávajícího: www.engisupport.cz,

příp. v tištěných médiích a budou platné pouze po dobu uvedenou v těchto médiích. Akční slevové ceny budou platné, pokud v tomto termínu bude projektová dokumentace objednána a bude uhrazena celá záloha za zboží.

6.2 Při akčních slevách není možné uplatnit žádné ostatní slevy.

7. Záruky a reklamace

7.1 Prodávající odpovídá za to, že projektová dokumentace je vypracována v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při jeho převzetí Kupujícím a také za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době (záruka).

7.2 Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. Jako záruční list slouží účetní doklad (faktura a doklad o zaplacení).

7.3 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. V případě, že se Kupujícímu zničí výkresy, má možnost si je objednat samostatně po zadání zákaznického čísla Kupujícího a čísla výkresu v symbolické ceně 1, - EUR za každý výkres (max. Do počtu 3 ks) + poštovné, nebo si může doobjednat 1 celé paré po zadání zákaznického čísla Kupujícího v ceně viz. článek 4, bod 4.3.1 těchto VOP + poštovné.

7.4 Kupující je povinen zboží dodané Prodávajícím zkontrolovat bez zbytečného odkladu a o zjištěných chybách informovat Prodávajícího. Při chybějících částech zboží (chybějící paré, nebo chybějící některá část projektové dokumentace) je Kupující povinen informovat Prodávajícího do 3 dnů od převzetí zboží, při zjištěných vadách provedení samotné projektové dokumentace je Kupující povinen informovat Prodávajícího nejpozději do konce záruční doby.

7.5 Vady projektové dokumentace je Kupující povinen oznámit písemným oznámením. Řádně oznámení vad musí obsahovat dostatečný popis vady, označení části zboží, na které se vada nachází. Oznámení vad musí být ve lhůtě uvedené v tomto článku prokazatelně doručeno Prodávajícímu. O reklamaci bude rozhodnuto do 15 pracovních dnů ode dne doručení reklamace Prodávajícímu, v případě nutnosti odborného posouzení nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění a obdržení reklamace. O výsledku reklamace bude Kupující vyrozuměn písemně doporučeným dopisem. Nárok na odstranění vady díla bude v přiměřené lhůtě.

7.6 K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

7.7 Reklamace se nevztahuje na zásahy do projektové dokumentace vyvolané úpravou Legislativy po termínu předání zboží.

8. Autorská práva - Licence

8.1 Projektová dokumentace je vyjádřením architektonického díla, které je chráněno autorským právem. Prodávající je nositelem autorských práv k architektonickým dílům zveřejněným v nabídkovém Katalogu projektových řešení.

Kupní smlouva je zároveň licenční smlouvou, která Kupujícího opravňuje k použití architektonického díla. Kupující nemá právo udělit souhlas k použití architektonického díla třetí osobě ani převést práva z této smlouvy na třetí osobu. Práva udělená touto smlouvou se vztahují pouze na osobu Kupujícího, nepřecházejí na právního nástupce Kupujícího a nemohou být převedeny na jinou osobu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Licence je nevýhradní. Právo Prodávajícího použít dílo způsobem, na který nevýhradní licenci udělil není dotčeno, a rovněž není dotčeno právo Prodávajícího udělit licenci třetí osobě. Změny architektonického díla lze provést pouze s předem písemně uděleným souhlasem Zhotovitele. Licence podle této smlouvy se uděluje na dobu do kolaudace stavby postavené na základě projektové dokumentace. Práva nabyvatele ani jiného vlastníka stavby tím nejsou dotčeny. Vlastník nebo jiný uživatel stavby, která je vyjádřením architektonického díla, může provádět na stavbě bez souhlasu autora jen takové stavební úpravy a udržovací práce, které jsou nezbytné pro její udržení v dobrém stavu a na zachování funkčního využívání a které nesnižují hodnotu architektonického díla a nezasahují do autorských práv.

8.2 Bez písemného souhlasu autora není Kupující oprávněn použít vizualizaci rodinného domu na propagační účely. V případě, že od autora tento souhlas obdrží, při použití vyobrazení rodinných domů a projektových řešení z Katalogu rodinných domů na propagaci, je Kupující povinen uvádět vyobrazení společně s logem autora, názvem ve tvaru ENGISUPPORT a názvem domu, pod kterým je uváděn v Katalogu rodinných domů a na webovém sídle www.engisupport.cz

8.3 Kupující je oprávněn použít projektovou dokumentaci výlučně k vyřízení povolení potřebných k výstavbě jednoho rodinného domu na místě určeném v objednávce. V případě porušení tohoto oprávnění je autor oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši dvojnásobku ceny díla uvedené na webových stránkách v daném čase a období a to za každý jednotlivý případ porušení. Smluvní pokuta je splatná do tří dnů ode dne jejího vyúčtování.

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Prohlášení společnosti.

Společnost BAKAY s.r.o. se sídlem Šoltésovej 403/15, 01001 Žilina, SK která je zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, SK oddíl: Sro, Vložka číslo: 20284 / L, IČ: 44027206, je provozovatelem Vašich osobních údajů.

9.2 Zjišťování a využívání Vašich údajů.

Všechny osobní údaje kupujících jsou uchovány v souladu s platnými zákony pro ČR, zejména podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů dále jen GDPR.

Z důvodu správného vybavení Vaší objednávky a informování o jejím průběhu resp. o jejím odeslání potřebujeme znát následující údaje:

jméno a příjmení, přesná adresa (resp. adresa, která mě být uvedena na faktuře)

Vaše e-mailová adresa (slouží ke komunikaci s Vámi)

volitelně další adresy (pokud si přejete doručit zásilku na jinou adresu než je fakturační)

telefonní číslo (pro rychlejší kontakt s Vámi)

katastrální území a parcelní číslo pozemku Kupujícího

pokud nakupujete jako firma / živnostník, navíc: obchodní název, IČO a DIČ (pro vystavení faktury a správné zaúčtování)

Tyto údaje jsou uchovávány v chráněné databázi na našem serveru. Tyto údaje jsou také nutné pro náš účetní a fakturační systém. Vždy, když máte při návštěvě naší webové stránky možnost zadat osobní údaje, prosíme Vás, abyste si sami pro sebe stanovili, které údaje nám chcete poskytnout. Políčka, které jsou označeny jako povinné, je třeba vyplnit, aby mohla být Vaše objednávka, případně jiná požadavek zpracována.

10. Závěrečná ustanovení VOP

10.1 Jakékoliv změny těchto VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetové stránce www.engisupport.cz

10.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným, neúčinným a / nebo nevykonatelným, není dotčena platnost, účinnost a / nebo vykonatelnost ostatních ustanovení těchto VOP, pokud to nevylučuje ve smyslu příslušných právních předpisů samotná povaha takového ustanovení. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že některé z ustanovení kupní smlouvy nebo těchto VOP je neplatné, neúčinné a / nebo nevykonatelné, nahradit dotčené ustanovení novým platným ustanovením, jehož obsah bude v co největší míře plnit účel původního ustanovení.

Program Engisupport ClubEngi

Program Engisupport ClubEngi (dále jen "ClubEngi" nebo "program") nabízí společnost Baka, s.r.o., provozovatel portálu www.engisupport.com se sídlem Šoltésovej 15, 01001 Žilina, IČO 44027206, spisová značka: Okresní soud Žilina, vložka č. 20284 / L (dále jen "portál www.engisupport.com") všem fyzickým osobám - zákazníkům portálu www.engisupport.comv České republice. Cílem tohoto programu je zvýšení kvality v oblasti prodeje zboží a poskytování služeb na na www.engisupport.com. Pokud zákazník, který je členem ClubEngi, dosáhne svými nákupy nebo jiným dovoleným způsobem určitou výšku v Programu stanoveného obratu měřeného v Engisupport ClubEngi bodech (dále jen "body"), je oprávněn, a to i opakovaně, požádat o odměnu. Odměna se poskytuje ve formách uvedených v čl. 4 těchto Všeobecných podmínek a pravidel ClubEngi (dále jen "Podmínky").

Portál www.engisupport.com tak zákazníkům, kteří jsou členy ClubEngi, ve spolupráci se smluvními partnery zúčastněnými na provozování Programu (dále jen "smluvní partneři"), nabízí obratový rabat ve formě odměn (čl. 4 Podmínek).

2 Členství v ClubEngi, registrace ClubEngi přihlášky a Engisupport ClubEngi online účet

2.1 Členem ClubEngi (dále jen "člen") se může stát kterákoliv fyzická osoba, která dovršila 15. rok věku. Členství v Programu vzniká řádným

a) vyplněním elektronické přihlášky www.engisupport.coma registrací Engisupport ClubEngi (dále jen "oline účet").

2.2 Za řádně vyplněnou nebo podanou přihlášku se považuje online registrace, ve které jsou pravdivě uvedeny následující údaje: jméno, příjmení, korespondenční adresa, datum narození, den vyplnění přihlášky a pokud členství vzniká podle bodu 2.1 a) i e-mailová adresa. Fyzická osoba vyjádří a potvrdí svůj souhlas s Podmínkami svým podpisem na elektronické přihlášce podle bodu 2.1 a), kliknutím příslušného políčka v elektronické přihlášce podle bodu 2.1 a).

2.3 Registrace online účet je součástí vyplnění nebo podání přihlášky, pokud členství vzniká podle bodu 2.1 a).

2.4 Zákazník, který získal členství v Programu podle bodu 2.1 a), dostane online účet správě zákaznickým centrem Engisupport ClubEngi (dále jen "Zákaznické centrum"). Potvrzení online účet, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

a) jsou splněny podmínky podle odstavce 2.2 výše,

b) všechny povinné údaje v přihlášce byly vyplněny řádně a pravdivě,

c) neexistují zde důvody, pro které by portál www.engisupport.com mohla rozhodnout o vyloučení člena z Programu podle odstavce 2.7 níže.

Ti držitelé online účet, kteří uvedli správnou e-mailovou adresu, budou o registraci přihlášky informováni e-mailem. Všichni držitelé online účet se mohou informovat o tom, zda registrace přihlášky proběhla úspěšně, přímo na na www.engisupport.com nebo na Zákaznickém centru. Držitelé online účet, jejichž online registrace nebyla registrována ani do jednoho měsíce ode dne předání přihlášky a vydání online účet, jsou ve vlastním zájmu povinni kontaktovat Zákaznické centrum za účelem odstranění případných nedostatků v přihlášce nebo jiných překážek registraci; při odstraňování překážek registraci následně postupují podle pokynů Zákaznického centra.

2.5 Vícenásobná registrace online účet téhož držitele online účet není přípustná. V případě více registrací držitele online účet se bude přihlížet jen na údaje držitele online účet uvedené při první registraci.

2.6 Každý člen může dostat a používat pouze jednu platnou přístupy. Online účet je nepřenosná a je ji oprávněn použít výlučně držitel online účet. Online účet je vlastnictvím společnosti Engisupport.com. Online účet je platební online účet. Online účet může být použit pouze v souladu s Podmínkami.

2.7 Držitel online účet je povinen chránit přístupy před ztrátou a odcizením. Online účet nesmí být ponechána na takovém místě, které není dostatečně zajištěno před odcizením.

2.8 Portál www.engisupport.com je oprávněna vyloučit člena z Programu, čímž se stane online účet neplatný, jestliže

a) člen porušil práva k ochranným známkám nebo jiným označením společnosti Engisupport.com (zejména ochranné známky nebo jiná označení "Engisupport.com", "ClubEngi") nebo smluvních partnerů,

b) člen zneužil mechanismus a výhody ClubEngi,

c) člen se dopustil jednání v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy, v jehož důsledku portál www.engisupport.com utrpěla

d) člen nerealizoval žádnou operaci na online účtu po dobu delší než 1 rok (připsání a odepsání bodů).

V těchto případech zaniká členství dnem rozhodnutí společnosti Engisupport.com o vyloučení.

2.9 Členství v ClubEngi zaniká i

a) na základě písemného oznámení člena, a to dnem přijetí tohoto oznámení společností Engisupport.com,

b) smrtí člena nebo jeho prohlášením za mrtvého, a to dnem smrti nebo dnem, který soud určil jako den smrti.

2.10 Držitel online účet, jehož členství v ClubEngi zaniklo a jeho online účet se stala neplatnou, ztrácí nárok na použití nasbíraných bodů a všech ostatních práv plynoucích z členství v ClubEngi.

2.11 Za zneužití mechanismu a výhod ClubEngi se považuje:

a) připsání bodů, které není kryto nákupem držitele online účet na portálu Engisupport.com, s výjimkou oprávněného centrálního připsání bodů Zákaznickým centrem,

b) odepsání bodů patřících jinému držiteli online účet s výjimkou dovoleného odepsání bodů,

c) připsání nebo odepsání bodů prostřednictvím online účet, která byla nahlášena jako ztracena nebo ukradena,

d) jakékoli jiné řízení, kterým by došlo k získání odměny jiným způsobem než podle těchto Podmínek.

3 Postup sbírání bodů

3.1 Body je možné začít sbírat ihned po získání online účet. Body jsou zaznamenávány v centrální databázi bodů prostřednictvím online účet při každém nákupu na na www.engisupport.com v těchto zemích: Slovenská republika a Česká republika (změna zemí vyhrazena). Postup sbírání bodů v jednotlivých zemích podléhá pravidlům ClubEngi platným v těchto zemích. Body je kromě nákupů možné sbírat i centrálním připsáním bodů Zákaznickým centrem způsobem a za podmínek stanovených společností Engisupport.com v pravidlech k promočním a propagačním akcím ClubEngi.

3.2 Množství bodů je přímo úměrné výši obratu uskutečněného držitelem online účet u jednotlivých nákupech, a to v závislosti na obratového koeficientu, o kterém budou zákazníci informováni v katalogu Engisupport ClubEngi, v aktuálních nabídkách, v pravidlech k promočním a propagačním akcím ClubEngi nebo v jiných informačních materiálech ClubEngi (dále společně vše jako "katalog").

3.3 Body je možné získat při odeslání kontaktů na stavebníka (kontakty stavebník) a při nákupu zboží nebo služeb, které jsou uvedeny v katalogu.

Portál www.engisupport.com si vyhrazuje právo

a) zúžit nebo změnit rozsah zboží a služeb poskytovaných na na www.engisupport.com, za které se budou připisovat body,

b) nepřisuzovat body při nákupech zboží a služeb, ke kterým dochází na základě transakce určenými online účet odlišnými od platebních karet, které se na na www.engisupport.com přijímají od zákazníků a umožňuje se za ně odebrání zboží a služeb (např. American express credit card).

Členové a zákazníci budou o těchto omezeních a změnách informováni prostřednictvím oznámení společnosti Engisupport.com zveřejněných a zpřístupněných na na www.engisupport.com. Tato omezení a změny jsou účinné dnem uvedeným v oznámeních. Engisupport.com má právo informovat o těchto omezeních a změnách i jiným způsobem.

3.5 Aktuální bodový stav každého držitele online účet v centrální databázi bodů lze kdykoli zjistit na portálu Engisupport.com po předložení online účet na internetové stránce www.Engisupport.com; tento stav však neobsahuje body připsány za období předchozích 48 hodin. Tento úkon není vázán na nákup zboží nebo služeb.

4 Poskytnutí odměny - výměna bodů za odměnu

4.1 Po nasbírání potřebného počtu bodů portál www.engisupport.com poskytne na žádost držiteli online účet, jehož online registrace byla registrována (odstavec 2.3 výše), odměny ve formě:

- zboží

- poukázky na poskytnutí zboží

- služby

- poukázky na poskytnutí služby

- poukázky (resp. Jiného dokladu) na poskytnutí práv nebo jiných majetkových hodnot

(Souhrnně dále jako "odměna") uvedené v katalogu.

Portál www.engisupport.com může nabídnout v katalogu jako odměnu i zboží s povinností držitele online účet uhradit peněžitý doplatek (dále jen "doplatková odměna").

4.2 O výměnu bodů za odměnu může požádat pouze držitel online účet, jehož online registrace byla registrována, a to výlučně na jakékoliv portálu Engisupport.com v České republice, av případě zásilkového zboží i prostřednictvím internetu nebo telefonicky na 0948 737 227. Účelově vázané body lze vyměnit za odměnu až po uplynutí 48 hodin od okamžiku jejich připsání. Držitel online účet nemá nárok na výměnu bodů za odměnu po uplynutí tří kalendářních let ode dne, kdy si mohl držitel online účet uplatnit výměnu bodů poprvé.

4.3 Katalog obsahuje nabídku zboží a služeb určených k odběru přímo na portálu Engisupport.com, nabídku zásilkového zboží, služeb a jiných majetkových hodnot poskytovaných společností Engisupport.com nebo smluvními partnery. Každá odměna nabízená v tomto katalogu má stanovenou bodovou hodnotu. Bodové ohodnocení jednotlivé odměny je platné po dobu platnosti katalogu, pokud tento nestanoví jinak. Body nebo odměny uvedené v katalogu není možné vyměnit za peněžní hotovost.

4.4 Při žádosti o poskytnutí odměny držitel online účet informuje obsluhu Engisupport.com o svém požadavku (držitel online účet uvede název a katalogové číslo odměny). Obsluha Engisupport.com odepíše odpovídající množství bodů patřících držiteli online účet evidované v centrální databázi bodů. V případě výměny bodů za odměnu prostřednictvím internetu držitel online účet postupuje v souladu se Stanovami pro používání ClubEngi online.

4.5 Odměny nabízené v katalogu jsou k dispozici po dobu platnosti příslušného katalogu nebo do vyprodání nebo vyčerpání zásob, pokud k němu dojde dříve. Portál www.engisupport.com si vyhrazuje právo náhrady odměny, která není k dispozici v daném období (např. Z důvodu vyčerpání skladových zásob, technického zdokonalení, změny vývoje na trhu nebo zásahem vyšší moci). V těchto případech portál www.engisupport.com dodá držiteli online účet odměnu srovnatelného druhu a kvality. Portál www.engisupport.com si vyhrazuje právo některou odměnu stáhnout trvale nebo dočasně z nabídky katalogu. Informace o tomto kroku budou poskytnuty na www.Engisupport.com. Parametry a zobrazení odměn uvedené v katalogu mají pouze informativní charakter. K jednotlivým odměnám patří pouze příslušenství uvedené v katalogu.

Poukázka na odměnu je platná a použitelná do data, který je na poukázce vyznačen. Pokud takový datum není na poukázce vyznačený, platnost poukázky není časově omezena.

4.6 Zásilkový zboží

a) Zboží je držiteli online účet doručen zpravidla do jednoho měsíce po odepsání bodů z jeho účtu na portálu Engisupport.com nebo na www.Engisupport.comsmart.com. Pokud pro přechodný nedostatek zboží na skladě nebo z jiných vážných důvodů nebude možné zboží dodat do jednoho měsíce, portál www.engisupport.com oznámí tuto skutečnost držiteli online účet a dodá zboží, jakmile to bude možné. Zboží bude doručen poštou nebo zásilkovou službou na adresu, kterou držitel online účet oznámil v přihlášce. Za prodloužení dodací lhůty způsobené nesprávně uvedenou adresou nebo zpožděným informováním o změně adresy portál www.engisupport.com neodpovídá. Portál www.engisupport.com také neodpovídá za prodloužení dodací lhůty způsobené nesprávným doručováním Slovensku poštou, a.s. (Dále jen "pošta") nebo jiným poskytovatelem poštovních služeb.

b) Při odepsání bodů držitel online účet obdrží potvrzení o této transakci. Držitel online účet je povinen uschovat si potvrzení do momentu doručení zboží. Při převzetí zboží je držitel online účet povinen předat potvrzení doručovateli zboží. Při převzetí zboží na poště, předání poukázky nahrazuje podpis držitele online účet na průvodce, kterým se potvrzuje převzetí zásilky.

c) Pokud si zboží zasláno poštou držitel online účet nepřevezme do termínu uvedeného na oznámení o uložení zásilky na příslušné pobočce pošty, bude mu zboží na požádání opětovně zaslán; poštovné náklady v tomto případě hradí držitel online účet. Zboží mu bude opětovně zaslán, pokud o to požádá do 30 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro převzetí původní zásilky na příslušné poště.

d) V případě, že si držitel online účet znovu nepřevezme zboží na příslušné pobočce pošty v termínu stanoveném pro převzetí poštovní zásilky, poukázka na odběr zboží pozbývá platnosti. Portál www.engisupport.com v takovém případě neposkytne náhradu bodů.

Výška peněžního doplatku je uvedena v katalogu. Držitel online účet zaplatí doplatek při převzetí doplatkové odměny na poště nebo u jiné osoby, která doručuje doplatkovou odměnu.

4.9 Některé jiné odměny než zboží

Při poskytnutí odměny některými smluvními partnery dostane držitel online účet do dvou týdnů po odepsání příslušného počtu bodů od společnosti Engisupport.com doporučený dopis, na jehož základě je oprávněn využít služeb a / nebo požádat o poskytnutí práv a jiných majetkových hodnot u těchto smluvních partnerů. S došlým listem a průkazem totožnosti je držitel online účet povinen osobně se obrátit na nejbližší pobočku, prodejní místo nebo pracoviště daného smluvního partnera.

4.10 Reklamace a vrácení zboží

• Vadné zboží (poškozený, nefunkční) je možné v zákonem stanovené záruční době zaslat na adresu té osoby, která ho držiteli online účet zaslala (dále jen "zásilková firma") nebo na portál Engisupport.com, na níž držitel online účet zboží dostal, pokud není na zboží uvedeno jinak.

• Pokud má zboží vadu, kterou lze odstranit, portál www.engisupport.com nebo Depot firma do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží zašle držiteli online účet opraven nebo nové zboží.

• Zboží, které má neodstranitelnou vadu, nebo zboží, na kterém se tatáž vada vyskytla opět, nebo se vyskytly alespoň tři vady, bude na požádání držitele online účet

a vyměněno za nové zboží, nebo

b) vyměněn za body a při doplatkové odměně i za zaplacen doplatek.

V případě písm. b) portál www.engisupport.com vrátí držiteli online účet body a při doplatkové odměně i zaplacen doplatek do 15 dnů ode dne převzetí zboží společností Engisupport.com.

• V případě, že se držitel online účet po převzetí zásilkového zboží rozhodne zboží vrátit (např. Z důvodu, že zboží nesplňuje jeho očekávání), může tak učinit do 14 dnů po převzetí zboží. Zboží musí zaslat zpět na vlastní náklady na adresu zásilkové firmy. Zboží nesmí být poškozen a musí být v originálním balení včetně dodaného příslušenství. Po převzetí vráceného zboží zásilkovou firmou nebo společností Engisupport.com má držitel online účet nárok na vrácení bodů a v případě doplatkové odměny navíc nárok na vrácení doplatku. Zákazník je povinen v této věci kontaktovat Zákaznické centrum a dohodnout se na způsobu vrácení bodů.

4.11 Reklamace chyb a nedostatky jiných odměn než zboží

Portál www.engisupport.com se v případě některých služeb, práv a jiných majetkových hodnot, které poskytují smluvní partneři na to oprávnění, zavázala jejich poskytnutí pouze obstarat a tyto uhradit. Vztah mezi držitelem online účet a smluvním partnerům, předmětem kterého je plnění takové odměny, se řídí smlouvou mezi nimi. Z tohoto důvodu všechny reklamace a uplatňování práv z porušení povinností

smluvních partnerů musí držitel online účet uplatňovat přímo u smluvního partnera.

6 Zákaznického centra

Úkolem Zákaznického centra je zajišťovat výlučně formou telefonického, písemného a e-mailového kontaktu se zákazníky následující služby: poskytování informací o Programu a ostatních službách sítě čerpacích stanic Engisupport.com, informování o registraci online účet, řešení provozních problémů držitelů účtů (zejména ztráta přístupů, reklamace zboží), přijímání stížností, podnětů a připomínek členů a vyřizování žádostí o výměnu bodů za odměny. Operátoři jsou zákazníkům k dispozici v pracovní dny Po-Pá od 9.00 do 17.00 na tel. č. +421948 737 227. Zákazníci mohou Zákaznické centrum kontaktovat i na e-mailové adrese: info.sk@engisupport.com. Zákaznické centrum může být provozováno prostřednictvím třetí osoby.

9 Případy neuznání bodů

9.1 Body nebudou držiteli online účet uznané v následujících případech:

a) body byly získány v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy, zvláště pokud byly připsány způsobem, který je považován za zneužití mechanismu a výhod ClubEngi podle odstavce 2.10 výše,

b) body byly získány z důvodu omylu nebo technické chyby systému,

c) body se vážou na transakci (např. koupi zboží a služeb na portálu Engisupport.com), která byla z jakéhokoli důvodu zrušena, nebo byla poskytnuta náhrada jiným způsobem.

9.2 Pokud držitel online účet na požádání společnosti Engisupport.com neprokáže oprávněnost připsání bodů o poskytnutí kontaktů a objednávky na stavebníka nebo služeb ve výši odpovídající účelově vázaným bodem, portál www.engisupport.com je oprávněna takové body neuznat. Portál www.engisupport.com však může toto právo využít pouze do 6 měsíců od připsání bodů.

10 Informace o ochraně osobních údajů

10.1 Portál www.engisupport.com je na základě § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon o ochraně OÚ") oprávněna zpracovávat osobní údaje člena uvedené v přihlášce, jakož i údaje o členem provedených nákupech a uplatněných odměnách, které portál www.engisupport.com získá během jeho členství v Programu, a to na účel provozování programu, tj poskytování odměn a plnění jiných závazků nebo uplatňování práv vyplývajících společnosti Engisupport.com z Programu a s tím spojenou komunikaci s členem. Poskytnutí následujících osobních údajů je povinné: jméno a příjmení, korespondenční adresa (ulice, číslo popisné / číslo orientační, město, PSČ) a pokud členství vzniká podle bodu 2.1 a) i e-mailová adresa. Pokud všechny tyto údaje nebudou v přihlášce pravdivě uvedeno, dotčené osobě členství v ClubEngi nevznikne.

10.2 Pokud na to člen udělil svůj souhlas zaškrtnutím příslušného políčka v přihlášce nebo udělil na to svůj výslovný souhlas ústně, portál www.engisupport.com je oprávněna (i) zpracovávat jeho osobní údaje uvedené v přihlášce i na účel přímého marketingu - zasílání reklamy a jiné podobné komunikace obecného charakteru a (ii) zasílat tomuto členovi poštou nebo elektronickou poštou, včetně krátkých textových zpráv, reklamu a marketingové informace obecné povahy. Člen uděluje tento souhlas dobrovolně a na dobu neurčitou s tím, že ho může kdykoli odvolat buď (i) zasláním písemného oznámení poštou na adresu sídla společnosti Engisupport.com nebo (ii) prostřednictvím internetové stránky www.engisupport.comvyznačením odhlášení se ze zasílání těchto informací ve svém uživatelském profilu. Člen může na internetové stránce www.engisupport.com změnit (zúžit) způsob zasílání výše uvedených marketingových informací volbou z následujícího: e-mail, poštovní služby, SMS, mobilní aplikace Engisupport.com, a internetové stránky Engisupport.com.

10.3 Pokud na to člen udělil svůj souhlas zaškrtnutím příslušného políčka v přihlášce nebo udělil na to svůj výslovný souhlas ústně, portál www.engisupport.com je oprávněna (i) zpracovávat (a) jeho osobní údaje uvedené v přihlášce, (b) údaje o jím provedených nákupech (včetně údajů o nakoupených produktech, hodnotě, čase a místě jednotlivých nákupů a použitém způsobu platby), (c) údaje o jím uplatněných odměnách (včetně údajů o povaze a počtu uplatněných odměn, počtu bodů vyměněných za bonusy, periodicity a čase výměny bodů za odměny a zvoleném způsobu doručení odměny), (d) údaje o způsobu a místě uplatnění nabídek na zlevněné nákupy, (e) údaje o používání webového sídla a mobilních aplikací společnosti Engisupport.com (včetně údajů o internetových linkách / odkazech, které zvolil , počtu přihlášení se na svůj uživatelský profil, jeho poloze získané na základě IP adresy nebo užívání mobilních aplikací a dat o tom, jak reaguje na e-maily společnosti Engisupport.com), (f) údaje o jeho účasti na promočních akcích pořádaných společností Engisupport.com, jakož i (g) údaje o jeho odpovědích na otázky položené v různých průzkumech společnosti Engisupport.com; a to na účel přímého marketingu - zasílání tzv. personalizovaných nabídek členovi založených na jeho předchozích nákupech a používání internetové stránky a mobilních aplikací společnosti Engisupport.com a (ii) zasílat tomuto členovi poštou nebo elektronickou poštou, včetně krátkých textových zpráv, takové personalizované nabídky. Člen uděluje tento souhlas dobrovolně a na dobu neurčitou s tím, že ho může kdykoli odvolat buď (i) zasláním písemného oznámení poštou na adresu sídla společnosti Engisupport.com nebo (ii) prostřednictvím internetové stránky www.engisupport.com vyznačením odhlášení se ze zasílání personalizovaných nabídek ve svém uživatelském profilu. Člen může na internetové stránce www.engisupport.comzmeniť (zúžit) způsob zasílání personalizovaných nabídek volbou z následujícího: e-mail, poštovní služby, SMS, mobilní aplikace Engisupport.com a internetové stránky Engisupport.com.

10.4 Portál www.engisupport.com používá při zpracovávání osobních údajů členů pro účely uvedené v odstavcích 10.1 až 10.3 výše zprostředkovatelů (osoby, které zpracovávají osobní údaje členů jménem společnosti Engisupport.com, v rozsahu a za podmínek dohodnutých se společností Engisupport.com v písemné smlouvě av souladu se zákonem o ochraně OÚ), aktuální seznam je zveřejněn na www.Engisupport.com.

10.5 Portál www.engisupport.com poskytne v případě potřeby a v rozsahu nezbytném pro provozování Programu osobní údaje členů zpracovávané za účelem uvedeným v odstavci 10.1 výše svým smluvním partnerům dodávajícím zboží, služby a jiné odměny do ClubEngi.

10.6 Osobní údaje členů budou zpřístupněny oprávněným zaměstnancům společnosti Engisupport.com a její zprostředkovatelů, kteří v rámci svého pracovního poměru přicházejí do styku s osobními údaji.

10.8 Portál www.engisupport.com odpovídá za bezpečnost osobních údajů a dodržování povinností podle zákona o ochraně OÚ v informačních systémech. Každá osoba je povinna uvést na přihlášce jen pravdivé osobní údaje (§ 16 odst. 1 zákona o ochraně OÚ).

10.9 Každý člen je povinen neprodleně informovat Zákaznické centrum písemně, telefonicky nebo e-mailem o změně údajů poskytnutých v přihlášce (změna jména nebo příjmení, korespondenční adresy, kontaktního telefonního čísla apod.) Nebo tyto údaje sám změnit prostřednictvím internetové stránky www.engisupport. comzmenou příslušných osobních údajů ve svém uživatelském profilu.

10.10 Člen má jako dotčená osoba, osobní údaje o níž jsou zpracovávány společností Engisupport.com, práva uvedená v § 28 až 30 zákona o ochraně OÚ, a to práva dotčené osoby (i) vyžadovat přístup k údajům a (ii) uplatnit námitky. Pro detailní výpočet těchto práv prosím klikněte na www.Engisupport.com.

10.10 Pokud se podává online registrace do Programu telefonicky podle bodu 2.1 a) a souhlas se zpracováním osobních údajů je členem udělen ústně, člen souhlasí, že portál www.engisupport.com nebo její zprostředkovatelé jsou oprávněni vyhotovit zvukový záznam telefonického rozhovoru.

11 Komunikace prostřednictvím internetu

V případě provádění určitých úkonů prostřednictvím internetu (např. Zjišťování stavu připsaných bodů, výměna bodů za odměnu, nahlížení do katalogu) se bude držitel online účet řídit i Stanovami pro používání ClubEngi online, které jsou uvedeny na internetové stránce ClubEngi http: // www.Engisupport.com/.

12 Obecné, přechodná a závěrečná ustanovení

12.1 Členství v Programu a práva s ním spojené jsou nepřevoditelné a zanikají smrtí člena. Proto nemohou být předmětem dědění. Body nepředstavují platební prostředky a slouží pouze k evidenci obratu dosaženého držitelem online účet, proto jsou také nepřevoditelné a nejsou předmětem dědění.

12.2 Portál www.engisupport.com si vyhrazuje právo změnit Podmínky a obsah katalogu. Portál www.engisupport.com si vyhrazuje právo na změnu zejména obratového koeficientu a bodového ohodnocení odměn v katalogu (zejména v případě devalvace měny, zavedení dovozních bariér). Změna se může oznámit písemným oznámením o změněných ustanoveních nebo vydáním nového znění Podmínek, které se zveřejnění na na www.engisupport.com nebo na www.Engisupport.com. Engisupport.com má právo oznámit tyto změny i jiným způsobem. Provedení jakékoliv transakce kartou (připsání bodů, výměna bodů za odměnu) po oznámení těchto změn nebo nepředání písemného oznámení držitele online účet o zániku členství do 10 dnů ode dne oznámení změn, se považuje za souhlas člena s nimi.

12.3 Portál www.engisupport.com může na základě spotřebitelského chování zákazníků nabídnout členům zvláštní promoční akce a programy nebo poskytnout členům zvláštní benefity. Podmínky a pravidla zvláštních promočních akcí a programů a poskytnutí zvláštních benefitů budou zveřejněny na www.Engisupport.com.

12.4 ClubEngi připravil portál www.engisupport.com s dlouhodobým záměrem. Portál www.engisupport.com si však vyhrazuje právo skončit tento program. Datum skončení provozování ClubEngi se vyhlásí vývěskou na všech na www.engisupport.com v České republice, minimálně jeden kalendářní měsíc předem. Po tomto datu nebudou dále přidělovány body. Za body nasbírané do data ukončení provozování ClubEngi bude možné získat odměnu v průběhu 60 dní po tomto datu. Realizace programu podle výše uvedených podmínek se bude uskutečňovat v souladu s předpisem společnosti Engisupport.com, který bude zveřejněn na na www.engisupport.com.

12.5 Jakékoli prezentace a vyhlášení ohledně ClubEngi je oprávněna poskytovat výlučně portál www.engisupport.com.

12.6 Tyto Podmínky, které vydal portál www.engisupport.com, upravují rozsah a podmínky, za kterých portál www.engisupport.com dává veřejný příslib poskytnout odměnu svým zákazníkům. Podmínky platí pro členy, jejichž online účet jsou registrovány a vydány v České republice. Podmínky provozu ClubEngi v zahraničí se řídí předpisy místních společností Engisupport.com, případně jejich smluvních partnerů.

12.7 Online registrace všech držitelů online účet, kterým byla nebo má být online účet vydána postupem podle znění Podmínek platného a účinného do 13.9.2009, se považuje za řádně registrovanou.

12.9 Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 1.1. 2018 a spadá pod platnou legislativu a zákony Slovenské republiky

[1] podle tohoto zákonného ustanovení provozovatel (tj portál www.engisupport.com) zpracovává osobní údaje bez souhlasu dotčené osoby (tj člena) i tehdy, pokud zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, v níž vystupuje dotyčná osoba jako jedna ze smluvních stran, nebo v předsmluvních vztazích s dotyčnou osobou

Poznámka: Všechny ceny na engisupport jsou uvedeny bez DPH.