Všeobecné obchodné podmienky

Predávajúci

BAKAY s.r.o. prevádzkovateľ portálu www.engisupport.com, so sídlom Šoltésovej 15, 01001 Žilina, IČ 44027206, spisová značka: Okresný súd Žilina, vložka č. 20284/L.

Kupujúci/spotrebiteľ

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti alebo svojej firmy.

Kupujúci/iný subjekt

Osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Vytvorenie objednávky

Objednať službu alebo tovar a platne uzavrieť kúpnu zmluvu si môže kupujúci prostredníctvom elektronického obchodu na www.engisupport.com alebo elektronickou poštou na adrese info.sk@engisupport.com. Kupujúci, pri začatí obchodných vzťahov, odovzdáva predávajúcemu svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Objednávka kupujúceho je záväzná pre obe strany okamihom jej potvrdenia predávajúcim.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a že s nimi súhlasí.

Doprava

Tovar vám dopravíme kamkoľvek v celej Slovenskej republike, obvykle do 4 pracovných dní odo dňa objednávky, a to prostredníctvom prepravných spoločností.

Ak povaha vami vybraného tovaru nie je vhodná na dopravu zvoleným prepravcom, dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť spôsob dopravy tak, aby nedošlo k poškodeniu tovaru dopravou.

Podrobné informácie o spôsoboch dopravy a ich cenách nájdete v sekcii "Doprava" a "Ako zaplatiť za naše služby".

Platobné podmienky

Pri nákupe máte možnosť výberu z nasledujúcich spôsobov platby:

V hotovosti (na dobierku)

Bankovým prevodom (vopred na účet)

Podrobné informácie o spôsoboch platby nájdete v sekcii "Ako zaplatiť za naše služby".

Ceny

Cena predávaného tovaru alebo služby je stanovená na základe cenovéj ponuky, ktorá Vám bude doručená buď elektronicky alebo osobne na základe Vášho dopytu. Zmena ceny vyhradená – chybne uvedená cena, chyba systému, chybné zadanie, ľudský faktor a pod.

Vrátenie tovaru

Tovar zakúpený na www.engisupport.com je možné vrátiť do 14 dní bez udania dôvodov. K tomu je však potrebné splniť niektoré podmienky.

Medzi ne patrí, že tovar je kupujúci povinný vrátiť:

nepoškodený

úplný

s kompletnou dokumentáciou

čistý

vrátane originálneho obalu (ak je tovar zabalený v špeciálnom obale)

v hodnote a stave, v akom tovar prevzal

v pôvodnom obale (pokiaľ je tovar zabalený v špeciálnom obale)

s kompletným príslušenstvom, s ktorým bolo dodané

nerozbalený, v prípade, že bol zabalený do špeciálneho obalu

so všetkými dokladmi, ktoré spolu s ním boli odoslané – záručný list, manuál, atď.

vrátené v termíne stanovenom zákonom, popr. predĺženom obchodníkom

Obmedzenie práva na odstúpenie od zmluvy

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 1 až 3,

predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,

predaj audiovizuálneho diela, vizuálneho diela, architektonického návrhu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil.

Doplňujúce informácie

Všetky obrázky použité na www.engisupport.com sú len ilustračné. Zobrazenie farieb je limitované technickými parametrami monitora a nemusia úplne zodpovedať skutočnosti. Doplnky a dekorácie vyobrazené na obrázkoch (napr. madlá, batérie, sifóny a pod.) nie sú súčasťou tovaru, pokiaľ tak nie je priamo uvedené. Skutočné rozmery niektorých výrobkov sa môžu od deklarovaných líšiť v rámci príslušných noriem. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických parametrov bez predchádzajúceho upozornenia.

Program Engisupport ClubEngi

Program Engisupport ClubEngi (ďalej len „ClubEngi“ alebo „Program“) ponúka spoločnosť BAKAY, s.r.o., prevádzkovateľ portálu www.engisupport.com so sídlom Šoltésovej 15, 01001 Žilina, IČO 44027206, spisová značka: Okresný súd Žilina, vložka č. 20284/L (ďalej len „portál www.engisupport.com”) všetkým fyzickým osobám – zákazníkom portálu www.engisupport.comv Slovenskej republike. Cieľom tohto programu je zvýšenie kvality v oblasti predaja tovaru a poskytovania služieb na na www.engisupport.com. Ak zákazník, ktorý je členom ClubEngi, dosiahne svojimi nákupmi alebo iným dovoleným spôsobom určitú výšku v Programe stanoveného obratu, meraného v Engisupport ClubEngi bodoch (ďalej len „body“), je oprávnený, a to aj opakovane, požiadať o odmenu. Odmena sa poskytuje vo formách uvedených v čl. 4 týchto Všeobecných podmienok a pravidiel ClubEngi (ďalej len „Podmienky“).

Portál www.engisupport.com tak zákazníkom, ktorí sú členmi ClubEngi, v spolupráci so zmluvnými partnermi zúčastnenými na prevádzkovaní Programu (ďalej len „zmluvní partneri“), ponúka obratový rabat vo forme odmien (čl. 4 Podmienok).

2 Členstvo v ClubEngi, registrácia ClubEngi prihlášky a Engisupport ClubEngi online účet

2.1 Členom ClubEngi (ďalej len „člen“) sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba, ktorá dovŕšila 15. rok veku. Členstvo v Programe vzniká riadnym

a) vyplnením elektronickej prihlášky na www.engisupport.coma registráciou Engisupport ClubEngi (ďalej len „online účet“).

2.2 Za riadne vyplnenú alebo podanú prihlášku sa považuje online registrácia, v ktorej sú pravdivo uvedené nasledovné údaje: meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, dátum narodenia, deň vyplnenia prihlášky a v prípade, ak členstvo vzniká podľa bodu 2.1 a) aj e-mailová adresa. Fyzická osoba vyjadrí a potvrdí svoj súhlas s Podmienkami svojím podpisom na elektronickej prihláške podľa bodu 2.1 a), kliknutím príslušného políčka v elektronickej prihláške podľa bodu 2.1 a) .

2.3 Registrácia online účet je súčasťou vyplnenia alebo podania prihlášky, ak členstvo vzniká podľa bodu 2.1 a).

2.4 Zákazník, ktorý získal členstvo v Programe podľa bodu 2.1 a), dostane online účet spravovaní zákazníckym centrom Engisupport ClubEngi (ďalej len „Zákaznícke centrum“). Potvrdenie online účet, pokiaľ sú splnené všetky nasledovné podmienky:

a) sú splnené podmienky podľa odseku 2.2 vyššie,

b) všetky povinné údaje v prihláške boli vyplnené riadne a pravdivo,

c) neexistujú tu dôvody, pre ktoré by portál www.engisupport.com mohla rozhodnúť o vylúčení príslušného člena z Programu podľa odseku 2.7 nižšie.

Tí držitelia online účet, ktorí uviedli správnu e-mailovú adresu, budú o registrácii prihlášky informovaní e-mailom. Všetci držitelia online účet sa môžu informovať o tom, či registrácia prihlášky prebehla úspešne, priamo na na www.engisupport.com alebo na Zákazníckom centre. Držitelia online účet, ktorých online registrácia nebola registrovaná ani do jedného mesiaca odo dňa odovzdania prihlášky a vydania online účet, sú vo vlastnom záujme povinní kontaktovať Zákaznícke centrum s cieľom odstránenia prípadných nedostatkov v prihláške alebo iných prekážok brániacich registrácii; pri odstraňovaní prekážok brániacich registrácii následne postupujú podľa pokynov Zákazníckeho centra.

2.5 Viacnásobná registrácia online účet toho istého držiteľa online účet nie je prípustná. V prípade viacerých registrácií držiteľa online účet sa bude prihliadať len na údaje držiteľa online účet uvedené pri prvej registrácií.

2.6 Každý člen môže dostať a používať len jednu platnú prístupy. Online účet je neprenosná a je ju oprávnený použiť výlučne držiteľ online účet. Online účet je vlastníctvom spoločnosti Engisupport.com. Online účet je platobný online účet. Online účet môže byť použitý len v súlade s Podmienkami.

2.7 Držiteľ online účet je povinný chrániť prístupy pred stratou a odcudzením. Online účet nesmie byť ponechaná na takom mieste, ktoré nie je dostatočne zabezpečené pred odcudzením.

2.8 Portál www.engisupport.com je oprávnená vylúčiť člena z Programu, čím sa stane online účet neplatný, ak

a) člen porušil práva k ochranným známkam alebo iným označeniam spoločnosti Engisupport.com (najmä ochranné známky alebo iné označenia „Engisupport.com“, „ClubEngi“) alebo zmluvných partnerov,

b) člen zneužil mechanizmus a výhody ClubEngi,

c) člen sa dopustil konania v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi, v dôsledku ktorého portál www.engisupport.com utrpela škodu alebo inú ujmu,

d) člen nerealizoval žiadnu operáciu na online účte po dobu dlhšiu ako 1 rok (pripísanie a odpísanie bodov).

V týchto prípadoch zaniká členstvo dňom rozhodnutia spoločnosti Engisupport.com o vylúčení.

2.9 Členstvo v ClubEngi zaniká aj

a) na základe písomného oznámenia člena, a to dňom prijatia tohto oznámenia spoločnosťou Engisupport.com,

b) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho, a to dňom smrti alebo dňom, ktorý súd určil ako deň smrti.

2.10 Držiteľ online účet, ktorého členstvo v ClubEngi zaniklo a jeho online účet sa stala neplatnou, stráca nárok na použitie nazbieraných bodov a všetkých ostatných práv plynúcich z členstva v ClubEngi.

2.11 Za zneužitie mechanizmu a výhod ClubEngi sa považuje:

a) pripísanie bodov, ktoré nie je kryté nákupom držiteľa online účet na portáli Engisupport.com, s výnimkou oprávneného centrálneho pripísania bodov Zákazníckym centrom,

b) odpísanie bodov patriacich inému držiteľovi online účet s výnimkou dovoleného odpísania bodov,

c) pripísanie alebo odpísanie bodov prostredníctvom online účet, ktorá bola nahlásená ako stratená alebo odcudzená,

d) akékoľvek iné konanie, ktorým by došlo k získaniu odmeny iným spôsobom ako podľa týchto Podmienok.

3 Postup zbierania bodov

3.1 Body je možné začať zbierať ihneď po získaní online účet. Body sú zaznamenávané v centrálnej databáze bodov prostredníctvom online účet pri každom nákupe na na www.engisupport.com v týchto krajinách: Slovenská republika a Česká republika (zmena krajín vyhradená). Postup zbierania bodov v jednotlivých krajinách podlieha pravidlám ClubEngi platným v týchto krajinách. Body je okrem nákupov možné zbierať aj centrálnym pripísaním bodov Zákazníckym centrom spôsobom a za podmienok stanovených spoločnosťou Engisupport.com v pravidlách k promočným a propagačným akciám ClubEngi.

3.2 Množstvo bodov je priamo úmerné výške obratu uskutočneného držiteľom online účet pri jednotlivých nákupoch, a to v závislosti od obratového koeficientu, o ktorom budú zákazníci informovaní v katalógu Engisupport ClubEngi, v aktuálnych ponukách, v pravidlách k promočným a propagačným akciám ClubEngi alebo v iných informačných materiáloch ClubEngi (ďalej spolu všetko ako „katalóg“).

3.3 Body je možné získať pri odoslaní kontaktov na stavebníka (kontakty stavebník) a pri nákupe tovaru alebo služieb, ktoré sú uvedené v katalógu.

Portál www.engisupport.com si vyhradzuje právo

a) zúžiť alebo zmeniť rozsah tovarov a služieb poskytovaných na na www.engisupport.com, za ktoré sa budú pripisovať body,

b) nepripisovať body pri nákupoch tovaru a služieb, ku ktorým dochádza na základe transakcie určenými online účetmi odlišnými od platobných kariet, ktoré sa na na www.engisupport.com prijímajú od zákazníkov a umožňuje sa za ne odobratie tovaru a služieb (napr. American express credit card).

Členovia a zákazníci budú o týchto obmedzeniach a zmenách informovaní prostredníctvom oznámení spoločnosti Engisupport.com zverejnených a sprístupnených na na www.engisupport.com. Tieto obmedzenia a zmeny sú účinné dňom uvedeným v oznámeniach. Engisupport.com má právo informovať o týchto obmedzeniach a zmenách aj iným spôsobom.

3.5 Aktuálny bodový stav každého držiteľa online účet v centrálnej databáze bodov je možné kedykoľvek zistiť na portáli Engisupport.com po predložení online účet na internetovej stránke www.Engisupport.com; tento stav však neobsahuje body pripísané za obdobie predchádzajúcich 48 hodín. Tento úkon nie je viazaný na nákup tovaru alebo služieb.

4 Poskytnutie odmeny – výmena bodov za odmenu

4.1 Po nazbieraní potrebného počtu bodov portál www.engisupport.com poskytne na žiadosť držiteľovi online účet, ktorého online registrácia bola registrovaná (odsek 2.3 vyššie), odmeny vo forme:

- tovaru

- poukážky na poskytnutie tovaru

- služby

- poukážky na poskytnutie služby

- poukážky (resp. iného dokladu) na poskytnutie práv alebo iných majetkových hodnôt

(súhrnne ďalej ako „odmena“) uvedené v katalógu.

Portál www.engisupport.com môže ponúknuť v katalógu ako odmenu aj tovar s povinnosťou držiteľa online účet uhradiť peňažný doplatok (ďalej len „doplatková odmena“).

4.2 O výmenu bodov za odmenu môže požiadať iba držiteľ online účet, ktorého online registrácia bola registrovaná, a to výlučne na akejkoľvek portáli Engisupport.com v Slovenskej republike, a v prípade zásielkového tovaru aj prostredníctvom internetu alebo telefonicky na 0948 737 227. Pripísané body je možné vymeniť za odmenu až po uplynutí 48 hodín od momentu ich pripísania. Držiteľ online účet nemá nárok na výmenu bodov za odmenu po uplynutí troch kalendárnych rokov odo dňa, kedy si mohol držiteľ online účet uplatniť výmenu bodov po prvý raz.

4.3 Katalóg obsahuje ponuku tovarov a služieb určených k odberu priamo na portáli Engisupport.com, ponuku zásielkového tovaru, služieb a iných majetkových hodnôt poskytovaných spoločnosťou Engisupport.com alebo zmluvnými partnermi. Každá odmena ponúkaná v tomto katalógu má stanovenú bodovú hodnotu. Bodové ohodnotenie jednotlivej odmeny je platné po dobu platnosti katalógu, pokiaľ tento nestanovuje inak. Body alebo odmeny uvedené v katalógu nie je možné vymeniť za peňažnú hotovosť.

4.4 Pri žiadosti o poskytnutie odmeny držiteľ online účet informuje obsluhu Engisupport.com o svojej požiadavke (držiteľ online účet uvedie názov a katalógové číslo odmeny). Obsluha Engisupport.com odpíše zodpovedajúce množstvo bodov patriacich držiteľovi online účet evidovanej v centrálnej databáze bodov. V prípade výmeny bodov za odmenu prostredníctvom internetu držiteľ online účet postupuje v súlade so Stanovami pre používanie ClubEngi on-line.

4.5 Odmeny ponúkané v katalógu sú k dispozícii počas doby platnosti príslušného katalógu alebo do vypredania alebo vyčerpania zásob, pokiaľ k nemu dôjde skôr. Portál www.engisupport.com si vyhradzuje právo náhrady odmeny, ktorá nie je k dispozícii v danom období (napr. z dôvodu vyčerpania skladových zásob, technického zdokonalenia, zmeny vývoja na trhu alebo zásahom vyššej moci). V týchto prípadoch portál www.engisupport.com dodá držiteľovi online účet odmenu porovnateľného druhu a kvality. Portál www.engisupport.com si vyhradzuje právo niektorú odmenu stiahnuť trvalo alebo dočasne z ponuky katalógu. Informácie o tomto kroku budú poskytnuté na www.Engisupport.com. Parametre a zobrazenia odmien uvedené v katalógu majú iba informatívny charakter. K jednotlivým odmenám patrí iba príslušenstvo uvedené v katalógu.

Poukážka na odmenu je platná a použiteľná do dátumu, ktorý je na poukážke vyznačený. Ak takýto dátum nie je na poukážke vyznačený, platnosť poukážky nie je časovo obmedzená.

4.6 Zásielkový tovar

a)Tovar je držiteľovi online účet doručený spravidla do jedného mesiaca po odpísaní bodov z jeho účtu na portáli Engisupport.com alebo na www.Engisupport.comsmart.com. Pokiaľ pre prechodný nedostatok tovaru na sklade alebo z iných vážnych dôvodov nebude možné tovar dodať do jedného mesiaca, portál www.engisupport.com oznámi túto skutočnosť držiteľovi online účet a dodá tovar hneď, ako to bude možné. Tovar bude doručený poštou alebo zásielkovou službou na adresu, ktorú držiteľ online účet oznámil v prihláške. Za predĺženie dodacej lehoty spôsobenej nesprávne uvedenou adresou alebo oneskoreným informovaním o zmene adresy portál www.engisupport.com nezodpovedá. Portál www.engisupport.com tiež nezodpovedá za predĺženie dodacej lehoty spôsobenej nesprávnym doručovaním Slovenskou poštou, a.s. (ďalej len „pošta“) alebo iným poskytovateľom poštových služieb.

b) Pri odpísaní bodov držiteľ online účet dostane potvrdenie o tejto transakcii. Držiteľ online účet je povinný uschovať si potvrdenie do momentu doručenia tovaru. Pri prevzatí tovaru je držiteľ online účet povinný odovzdať potvrdenie doručovateľovi tovaru. Pri prevzatí tovaru na pošte, odovzdanie poukážky nahrádza podpis držiteľa online účet na poštovej sprievodke, ktorým sa potvrdzuje prevzatie zásielky.

c) Ak si tovar zaslaný poštou držiteľ online účet neprevezme do termínu uvedeného na oznámení o uložení zásielky na príslušnej pobočke pošty, bude mu tovar na požiadanie opätovne zaslaný; poštovné náklady v tomto prípade hradí držiteľ online účet. Tovar mu bude opätovne zaslaný, ak o to požiada do 30 dní odo dňa, kedy uplynula lehota na prevzatie pôvodnej zásielky na príslušnej pošte.

d) V prípade, že si držiteľ online účet opätovne neprevezme tovar na príslušnej pobočke pošty v termíne stanovenom pre prevzatie poštovej zásielky, poukážka na odber tovaru stráca platnosť. Portál www.engisupport.com v takomto prípade neposkytne náhradu bodov.

4.8 Doplatkové odmeny

Výška peňažného doplatku je uvedená v katalógu. Držiteľ online účet zaplatí doplatok pri prevzatí doplatkovej odmeny na pošte alebo u inej osoby, ktorá doručuje doplatkovú odmenu.

4.9 Niektoré iné odmeny ako tovar

Pri poskytnutí odmeny niektorými zmluvnými partnermi dostane držiteľ online účet do dvoch týždňov po odpísaní príslušného počtu bodov od spoločnosti Engisupport.com doporučený list, na základe ktorého je oprávnený využiť služby a/alebo požiadať o poskytnutie práv a iných majetkových hodnôt u týchto zmluvných partnerov. S doručeným listom a preukazom totožnosti je držiteľ online účet povinný osobne sa obrátiť na najbližšiu pobočku, predajné miesto alebo pracovisko daného zmluvného partnera.

4.10 Reklamácie a vrátenie tovaru

• Vadný tovar (poškodený, nefunkčný) je možné v zákonom stanovenej záručnej dobe zaslať na adresu tej osoby, ktorá ho držiteľovi online účet zaslala (ďalej len „zásielková firma“) alebo na portál Engisupport.com, na ktorej držiteľ online účet tovar dostal, pokiaľ nie je na tovare uvedené inak.

• Ak má tovar vadu, ktorú je možné odstrániť, portál www.engisupport.com alebo zásielková firma do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru zašle držiteľovi online účet opravený alebo nový tovar.

• Tovar, ktorý má neodstrániteľnú vadu, alebo tovar, na ktorom sa tá istá vada vyskytla opäť, alebo sa vyskytli najmenej tri vady, bude na požiadanie držiteľa online účet

a) vymenený za nový tovar, alebo

b) vymenený za body a pri doplatkovej odmene aj za zaplatený doplatok.

V prípade písm. b) portál www.engisupport.com vráti držiteľovi online účet body a pri doplatkovej odmene aj zaplatený doplatok do 15 dní odo dňa prevzatia tovaru spoločnosťou Engisupport.com.

• V prípade, že sa držiteľ online účet po prevzatí zásielkového tovaru rozhodne tovar vrátiť (napr. z dôvodu, že tovar nespĺňa jeho očakávania), môže tak urobiť do 14 dní po prevzatí tovaru. Tovar musí zaslať späť na vlastné náklady na adresu zásielkovej firmy. Tovar nesmie byť poškodený a musí byť v originálnom balení vrátane dodaného príslušenstva. Po prevzatí vráteného tovaru zásielkovou firmou alebo spoločnosťou Engisupport.com má držiteľ online účet nárok na vrátenie bodov a v prípade doplatkovej odmeny okrem toho nárok na vrátenie doplatku. Zákazník je povinný v tejto veci kontaktovať Zákaznícke centrum a dohodnúť sa na spôsobe vrátenia bodov.

4.11 Reklamácie chýb a nedostatky iných odmien ako tovaru

Portál www.engisupport.com sa v prípade niektorých služieb, práv a iných majetkových hodnôt, ktoré poskytujú zmluvní partneri na to oprávnení, zaviazala ich poskytnutie len obstarať a tieto uhradiť. Vzťah medzi držiteľom online účet a zmluvným partnerom, predmetom ktorého je plnenie takejto odmeny, sa riadi zmluvou medzi nimi. Z tohto dôvodu všetky reklamácie a uplatňovanie práv z porušenia povinností

zmluvných partnerov musí držiteľ online účet uplatňovať priamo u zmluvného partnera.

6 Zákazníckeho centra

Úlohou Zákazníckeho centra je zabezpečovať výlučne formou telefonického, písomného a e-mailového kontaktu so zákazníkmi nasledovné služby: poskytovanie informácií o Programe a ostatných službách siete čerpacích staníc Engisupport.com, informovanie o registrácii online účet, riešenie prevádzkových problémov držiteľov účtovt (najmä strata prístupov, reklamácie tovaru), prijímanie sťažností, podnetov a pripomienok členov a vybavovanie žiadostí o výmenu bodov za odmeny. Operátori sú zákazníkom k dispozícii v pracovné dni Po-Pia od 9.00 do 17.00 na tel. č. 0948 737 227. Zákazníci môžu Zákaznícke centrum kontaktovať aj na e-mailovej adrese: info.sk@engisupport.com. Zákaznícke centrum môže byť prevádzkované prostredníctvom tretej osoby.

9 Prípady neuznania bodov

9.1 Body nebudú držiteľovi online účet uznané v nasledovných prípadoch:

a) body boli získané v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi, najmä ak boli pripísané spôsobom, ktorý sa považuje za zneužitie mechanizmu a výhod ClubEngi podľa odseku 2.10 vyššie,

b) body boli získané z dôvodu omylu alebo technickej chyby systému,

c) body sa viažu na transakciu (napr. kúpu tovaru a služieb na portáli Engisupport.com), ktorá bola z akéhokoľvek dôvodu zrušená, alebo bola poskytnutá náhrada iným spôsobom.

9.2 Pokiaľ držiteľ online účet na požiadanie spoločnosti Engisupport.com nepreukáže oprávnenosť pripísania bodov o poskytnutí kontaktov a objednávky na stavebníka alebo služieb vo výške zodpovedajúcej pripísaným bodom, portál www.engisupport.com je oprávnená takéto body neuznať. Portál www.engisupport.com však môže toto právo využiť len do 6 mesiacov od pripísania bodov.

10 Informácie o ochrane osobných údajov

10.1 Portál www.engisupport.com je na základe § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane OÚ“) oprávnená spracúvať osobné údaje člena uvedené v prihláške, ako aj údaje o členom vykonaných nákupoch a uplatnených odmenách, ktoré portál www.engisupport.com získa počas jeho členstva v Programe, a to na účel prevádzkovania Programu, t.j. poskytovania odmien a plnenia iných záväzkov alebo uplatňovania práv vyplývajúcich spoločnosti Engisupport.com z Programu a s tým spojenú komunikáciu s členom. Poskytnutie nasledovných osobných údajov je povinné: meno a priezvisko, korešpondenčná adresa (ulica, číslo súpisné/číslo orientačné, mesto, PSČ) a v prípade, ak členstvo vzniká podľa bodu 2.1 a) aj e-mailová adresa. Pokiaľ všetky tieto údaje nebudú v prihláške pravdivo uvedené, dotknutej osobe členstvo v ClubEngi nevznikne.

10.2 Pokiaľ na to člen udelil svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka v prihláške alebo udelil na to svoj výslovný súhlas ústne, portál www.engisupport.com je oprávnená (i) spracúvať jeho osobné údaje uvedené v prihláške aj na účel priameho marketingu - zasielania reklamy a inej podobnej komunikácie všeobecného charakteru a (ii) zasielať tomuto členovi poštou alebo elektronickou poštou, vrátane služby krátkych správ, reklamu a marketingové informácie všeobecného charakteru. Člen udeľuje tento súhlas dobrovoľne a na dobu neurčitú s tým, že ho môže kedykoľvek odvolať buď (i) zaslaním písomného oznámenia poštou na adresu sídla spoločnosti Engisupport.com alebo (ii) prostredníctvom internetovej stránky www.engisupport.comvyznačením odhlásenia sa zo zasielania týchto informácií vo svojom užívateľskom profile. Člen môže na internetovej stránke www.engisupport.com zmeniť (zúžiť) spôsob zasielania vyššie uvedených marketingových informácií voľbou z nasledovného: e-mail, poštové služby, SMS, mobilné aplikácie Engisupport.com, a internetové stránky Engisupport.com.

10.3 Pokiaľ na to člen udelil svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka v prihláške alebo udelil na to svoj výslovný súhlas ústne, portál www.engisupport.com je oprávnená (i) spracúvať (a) jeho osobné údaje uvedené v prihláške, (b) údaje o ním vykonaných nákupoch (vrátane údajov o nakúpených produktoch, hodnote, čase a mieste jednotlivých nákupov a použitom spôsobe platby), (c) údaje o ním uplatnených odmenách (vrátane údajov o charaktere a počte uplatnených odmien, počte bodov vymenených za bonusy, periodicite a čase výmeny bodov za odmeny a zvolenom spôsobe doručenia odmeny), (d) údaje o spôsobe a mieste uplatnenia ponúk na zľavnené nákupy, (e) údaje o používaní webového sídla a mobilných aplikácií spoločnosti Engisupport.com (vrátane údajov o internetových linkách/prepojeniach, ktoré zvolil, počte prihlásení sa na svoj užívateľský profil, jeho polohe získanej na základe IP adresy alebo používania mobilných aplikácií a údajov o tom, ako reaguje na e-maily spoločnosti Engisupport.com), (f) údaje o jeho účasti na promočných akciách organizovaných spoločnosťou Engisupport.com, ako aj (g) údaje o jeho odpovediach na otázky položené v rôznych prieskumoch spoločnosti Engisupport.com; a to na účel priameho marketingu - zasielania tzv. personalizovaných ponúk členovi založených na jeho predchádzajúcich nákupoch a používaní internetovej stránky a mobilných aplikácií spoločnosti Engisupport.com a (ii) zasielať tomuto členovi poštou alebo elektronickou poštou, vrátane služby krátkych správ, takéto personalizované ponuky. Člen udeľuje tento súhlas dobrovoľne a na dobu neurčitú s tým, že ho môže kedykoľvek odvolať buď (i) zaslaním písomného oznámenia poštou na adresu sídla spoločnosti Engisupport.com alebo (ii) prostredníctvom internetovej stránky www.engisupport.com vyznačením odhlásenia sa zo zasielania personalizovaných ponúk vo svojom užívateľskom profile. Člen môže na internetovej stránke www.engisupport.comzmeniť (zúžiť) spôsob zasielania personalizovaných ponúk voľbou z nasledovného: e-mail, poštové služby, SMS, mobilné aplikácie Engisupport.com a internetové stránky Engisupport.com.

10.4 Portál www.engisupport.com používa pri spracúvaní osobných údajov členov na účely uvedené v odsekoch 10.1 až 10.3 vyššie sprostredkovateľov (t.j. osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje členov v mene spoločnosti Engisupport.com, v rozsahu a za podmienok dohodnutých so spoločnosťou Engisupport.com v písomnej zmluve a v súlade so zákonom o ochrane OÚ), aktuálny zoznam ktorých je zverejnený na www.Engisupport.com.

10.5 Portál www.engisupport.com poskytne v prípade potreby a v rozsahu nevyhnutnom pre prevádzkovanie Programu osobné údaje členov spracúvané za účelom uvedeným v odseku 10.1 vyššie svojim zmluvným partnerom dodávajúcim tovar, služby a iné odmeny do ClubEngi.

10.6 Osobné údaje členov budú sprístupnené oprávneným zamestnancom spoločnosti Engisupport.com a jej sprostredkovateľov, ktorí v rámci svojho pracovného pomeru prichádzajú do styku s osobnými údajmi.

10.8 Portál www.engisupport.com zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona o ochrane OÚ v informačných systémoch. Každá osoba je povinná uviesť na prihláške len pravdivé osobné údaje (§ 16 ods. 1 zákona o ochrane OÚ).

10.9 Každý člen je povinný bezodkladne informovať Zákaznícke centrum písomne, telefonicky alebo e-mailom o zmene údajov poskytnutých v prihláške (zmena mena alebo priezviska, korešpondenčnej adresy, kontaktného telefónneho čísla a pod.) alebo tieto údaje sám zmeniť prostredníctvom internetovej stránky www.engisupport.comzmenou príslušných osobných údajov vo svojom užívateľskom profile.

10.10 Člen má ako dotknutá osoba, osobné údaje o ktorej sú spracúvané spoločnosťou Engisupport.com, práva uvedené v § 28 až 30 zákona o ochrane OÚ, a to práva dotknutej osoby (i) vyžadovať prístup k údajom a (ii) uplatniť námietky. Pre detailný výpočet týchto práv prosím kliknite na www.Engisupport.com.

10.10 Pokiaľ sa podáva online registrácia do Programu telefonicky podľa bodu 2.1 a) a súhlas so spracovaním osobných údajov je členom udelený ústne, člen súhlasí, že portál www.engisupport.com alebo jej sprostredkovatelia sú oprávnení vyhotoviť zvukový záznam telefonického rozhovoru.

11 Komunikácia prostredníctvom internetu

V prípade vykonávania určitých úkonov prostredníctvom internetu (napr. zisťovanie stavu pripísaných bodov, výmena bodov za odmenu, nahliadanie do katalógu) sa bude držiteľ online účet riadiť aj Stanovami pre používanie ClubEngi on-line, ktoré sú uvedené na internetovej stránke ClubEngi http://www.Engisupport.com/.

12 Všeobecné, prechodné a záverečné ustanovenia

12.1 Členstvo v Programe a práva s ním spojené sú neprevoditeľné a zanikajú smrťou člena. Preto nemôžu byť predmetom dedenia. Body nepredstavujú platobné prostriedky a slúžia len na evidenciu obratu dosiahnutého držiteľom online účet, preto sú tiež neprevoditeľné a nie sú predmetom dedenia.

12.2 Portál www.engisupport.com si vyhradzuje právo zmeniť Podmienky a obsah katalógu. Portál www.engisupport.com si vyhradzuje právo na zmenu najmä obratového koeficientu a bodového ohodnotenia odmien v katalógu (najmä v prípade devalvácie meny, zavedenia dovozných bariér). Zmena sa môže oznámiť písomným oznámením o zmenených ustanoveniach alebo vydaním nového znenia Podmienok, ktoré sa zverejnenia na na www.engisupport.com alebo na www.Engisupport.com. Engisupport.com má právo oznámiť tieto zmeny aj iným spôsobom. Vykonanie akejkoľvek transakcie kartou (pripísanie bodov, výmena bodov za odmenu) po oznámení týchto zmien alebo nezaslanie písomného oznámenia držiteľa online účet o zániku členstva do 10 dní odo dňa oznámenia zmien, sa považuje za súhlas člena s nimi.

12.3 Portál www.engisupport.com môže na základe spotrebiteľského správania zákazníkov ponúknuť členom osobitné promočné akcie a programy alebo poskytnúť členom osobitné benefity. Podmienky a pravidlá osobitných promočných akcií a programov a poskytnutia osobitných benefitov budú zverejnené na www.Engisupport.com.

12.4 ClubEngi pripravil portál www.engisupport.com s dlhodobým zámerom. Portál www.engisupport.com si však vyhradzuje právo skončiť tento program. Dátum skončenia prevádzkovania ClubEngi sa vyhlási výveskou na všetkých na www.engisupport.com v Slovenskej republike, minimálne jeden kalendárny mesiac vopred. Po tomto dátume nebudú ďalej prideľované body. Za body nazbierané do dátumu skončenia prevádzkovania ClubEngi bude možné získať odmenu v priebehu 60 dní po tomto dátume. Realizácia programu podľa vyššie uvedených podmienok sa bude uskutočňovať v súlade s predpisom spoločnosti Engisupport.com, ktorý bude zverejnený na na www.engisupport.com.

12.5 Akékoľvek prezentácie a vyhlásenia ohľadne ClubEngi je oprávnená poskytovať výlučne portál www.engisupport.com.

12.6 Tieto Podmienky, ktoré vydal portál www.engisupport.com, upravujú rozsah a podmienky, za ktorých portál www.engisupport.com dáva verejný prísľub poskytnúť odmenu svojim zákazníkom. Podmienky platia pre členov, ktorých online účet sú registrované a vydané v Slovenskej republike. Podmienky prevádzky ClubEngi v zahraničí sa riadia predpismi miestnych spoločností Engisupport.com, prípadne ich zmluvných partnerov.

12.7 Online registrácia všetkých držiteľov online účet, ktorým bola alebo má byť online účet vydaná postupom podľa znenia Podmienok platného a účinného do 13.9.2009, sa považuje za riadne registrovanú.

12.9 Toto znenie Podmienok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.1. 2018.

[1] podľa tohto zákonného ustanovenia prevádzkovateľ (t.j. portál www.engisupport.com) spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby (t.j. člena) aj vtedy, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou.

Poznámka: Všetky ceny na engisupport sú uvedené bez DPH.

Čo povedali zákazníci o nás