Warning Cookies are used on this site to provide the best user experience. If you continue, we assume that you agree to receive cookies from this site. OK

Osadenie rodinného domu na pozemok

Projekt osadenia rodinného domu na pozemok musí byť dodaný spolu s projektom rodinného domu na stavebné povolenie.

Tento projekt má rešpektovať príslušné územné rozhodnutie (ak bolo vydané) pre daný stavebný pozemok ale hlavne odstupové vzdialenosti od susedných pozemkov. Z dôvodu individuálnych rozmerov stavebných parciel, napojenia inžinierskych sietí a komunikácií nie je možné osadenie na pozemok riešiť ako typovo. Táto časť projektu je samostatná a individuálna pre každý pozemok a typ rodinného domu.

Tento projekt Vám na požiadanie vypracujeme, alebo si ho môžete dať vypracovať naším obchodným zástupcom v mieste Vášho bydliska, ktorý má príslušné oprávnenie na projekčnú činnosť.

Rozsah projektu osadenia rodinného domu:

- sprievodná správa

- súhrnná technická správa

- celkovú situáciu stavby v mierke

- projekt prípojky vody a kanalizácie, projekt prípojky plynu a projekt prípojky NN.

Pre vypracovanie projektu osadenia rodinného domu na pozemok je potrebné predložiť projektantovi nasledovné podklady:

- miesto výstavby (katastrálne územie) a parcelné číslo

- geodetické zameranie, polohopis a výškopis v digitálnej forme (.dwg,.dxf,), určené na právne účely. Súčasťou tohto geometrického plánu sú inžinierske siete: verejný vodovod, verejný plynovod, verejná kanalizácia (ak sa nachádza v danej lokalite), elektrické siete, ak sú v predstihu zrealizované prípojky k danému pozemku, geometrický plán obsahuje aj tie.

- miestne regulatívy alebo iný typ dokumentácie (ak bol spracovaný k pozemku)