Ochrana osobných údajov

Vyplnením a odoslaním emailovej adresy / formulára, užívateľ súhlasí s tým, že jeho osobné údaje (1) budú spracovávané v automatizovane vedenej databáze správcom, spoločnosťou BAKAY s.r.o. kontakty, zapísaná, prípadne spracovateľom, s ktorým správca uzavrie zmluvu, a to pre marketingové účely vrátane zasielania obchodných informácií elektronickými prostriedkami (e-mailom, SMS a pod.).

Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje dobrovoľne na obdobie do jeho odvolania, pričom ho môže odvolať kedykoľvek bezplatne na adrese správcu.

1. Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia, ktorú správca systematicky robí s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami. Spracovaním sa rozumie najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo pozmeňovanie, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

2. Správcom je každý subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, realizuje spracovanie a zodpovedá zaňho.

Prevádzkovateľ www.engisupport.com zaručuje všetkým zákazníkom ochranu ich osobných údajov.

Údaje slúžia výhradne k úspešnému vybaveniu objednávok a neposkytujú sa tretím osobám, či inštitúciám, s výnimkou prepravcu. Pri osobnom styku na mieste vopred určenom BAKAY s.r. sú dáta použité iba v rozsahu potrebnom na vybavenie objednávky.

Čo povedali zákazníci o nás